| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/11 Rady Powiatu Bieszczadzkiego

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie określenia zasad zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 1- 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654)

uchwala się, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady zbycia, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych będących w posiadaniu lub użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, w tym:

1) zasady zbywania nieruchomości,

2) zasady oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części,

3) zasady zbywania mienia ruchomego,

4) zasady oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie mienia ruchomego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Bieszczadzki,

2) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego,

3) Radzie Powiatu – rozumie się przez to Radę Powiatu Bieszczadzkiego,

4) Zakładzie – rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

5) Radzie Społecznej – rozumie się przez to Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych,

6) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152,poz.1223 późn.zm.),

7) nieruchomości – rozumie się przez to grunty, budynki, budowle, prawo użytkowania nieruchomości oraz lokale stanowiące odrębną własność a także ich części,

8) mieniu ruchomym – rozumie się przez to sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia techniczne, środki transportu i inne rzeczy, stanowiące aktywa trwałe w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 6.

§ 3. 1. Zbycie aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

2. Czynności określone w ust.1 nie mogą ograniczać możliwości realizacji zadań statutowych Zakładu oraz wpływać negatywnie na jakość udzielania świadczeń zdrowotnych, a także dotyczyć działalności opisanej w art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Rozdział 2.
Zasady zbywania nieruchomości

§ 4. 1. Zbycie nieruchomości stanowiącej własność Zakładu następuje po uzyskaniu zgody Rady Powiatu wyrażonej w formie uchwały.

2. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek Dyrektora Zakładu i Zarządu.

3. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego lub ustnego.

4. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

5. Przetarg organizuje i przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zakładu. W skład komisji obligatoryjnie wchodzi przedstawiciel Zarządu.

6. Ogłoszenie o przetargu:

- wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych,

- zamieszcza się w prasie lokalnej,

- zamieszcza się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz Zakładu.

7. W przetargu na zbycie nieruchomości jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) Dyrektor Zakładu, jego zastępca oraz główny księgowy,

2) osoby prowadzące przetarg lub wykonujące czynności związane z przetargiem,

3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz osoby pozostające z tymi osobami w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do ich bezstronności.

Rozdział 3.
Zasady oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części

§ 5. Poniższe przepisy stosuje się do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części będących własnością Zakładu oraz nieruchomości, na których zostało ustanowione na rzecz Zakładu prawo użytkowania.

§ 6. 1. W sprawie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części na okres do lat trzech Dyrektor występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody do Zarządu, a powyżej trzech lat wymagana jest zgoda Rady Powiatu.

2. Wniosek zawiera:

1) określenie celowości wydzierżawienia, najmu, oddania w użytkowanie lub użyczenia nieruchomości lub ich części,

2) przewidywane skutki ekonomiczne i finansowe tych działań,

3) projekt umowy wraz z ekonomicznym uzasadnieniem wysokości czynszu.

3. Do wniosku dołącza się opinię Rady Społecznej.

4. Zgoda Zarządu lub Rady Powiatu na oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części powinna być udzielona przed uruchomieniem procedury przetargowej.

§ 7. 1. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez Zakład.

2. Oddanie nieruchomości na podstawie tytułów, o których mowa w ust.1 następuje w trybie:

1) przetargu nieograniczonego pisemnego lub ustnego lub

2) konkursu ofert, w przypadku, gdy dotyczy udzielenia zamówienia na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych lub

3) bezprzetargowym:

a) dla podmiotów świadczących usługi zdrowotne, w wyniku restrukturyzacji, z wykorzystaniem bazy Zakładu - warunki przetargu określa Dyrektor Zakładu,

b) w przypadkach uzasadnionych szczególnym interesem Zakładu i Powiatu przy zachowaniu zasady gospodarności decyzję podejmuje się zgodnie z zapisem §6.

3. Przetarg/konkurs przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zakładu.

4. W przetargu/konkursie jako oferenci nie mogą uczestniczyć osoby o których mowa w § 4 pkt7.

5. Ogłoszenie o przetargu/konkursie obejmuje co najmniej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu/konkursie umieszcza się zgodnie z zapisem w § 4 pkt 6.

§ 8. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części w celu przekazania zadań własnych Zakładu innemu podmiotowi wymaga każdorazowo zgody Rady Powiatu. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. Kryterium wyboru oferty w przetargu/konkursu ofert na najem lub dzierżawę jest roczna lub miesięczna stawka czynszu oraz spełnienie dodatkowych wymogów określonych w warunkach przetargu/konkursie ofert.

§ 10. Dyrektor Zakładu przedkłada corocznie Zarządowi sprawozdanie, obejmujące wykaz zawartych umów w przedmiocie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części w terminie do 30 marca roku, następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 11. 1. Umowę dzierżawy, najmu użytkowania lub użyczenia sporządza się w formie pisemnej.

2. W umowie, o której mowa w ust.1 należy w szczególności:

1) określić wysokość (stawkę) czynszu, termin płatności oraz zasady waloryzacji czynszu,

2) określić czas, na który została zawarta,

3) określić szczegółowo przedmiot umowy, w tym powierzchnię nieruchomości,

4) ustalić okres i warunki wypowiedzenia,

5) określić, w jakim stanie przedmiot umowy powinien zostać zwrócony po jej zakończeniu,

6) określić warunki, okoliczności rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Rozdział 4.
Zasady zbywania mienia ruchomego

§ 12. 1. Zakład może zbyć mienie ruchome, jeżeli jest ono zbędne w prowadzonej działalności.

2. Mienie ruchome uznaje się za zbędne, jeżeli jeden z poniższych warunków jest spełniony:

1) nie jest i nie będzie wykorzystywane,

2) wykorzystane jest sporadycznie w stosunku do możliwości technicznych, a Zakład dysponuje pełnosprawnym urządzeniem o tym samym przeznaczeniu,

3) technicznie jest przestarzałe, co uniemożliwia osiąganie pożądanych wyników,

4) jest niesprawne technicznie, a naprawa z uwagi na brak części zamiennych i podzespołów nie jest możliwa,

5) nie nadaje się do dalszej eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, a jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

§ 13. 1. Zbycie mienia ruchomego następuje w trybie:

1) przetargu nieograniczonego pisemnego lub ustnego,

2) bezprzetargowym, jeżeli przeprowadzone co najmniej 2 przetargi nie przyniosły rezultatów.

2. W przypadku, gdy nie dojdzie do zbycia mienia w pierwszym przetargu, Dyrektor Zakładu może obniżyć cenę wywoławczą mienia, nie więcej niż o 20%.

3. Warunki przetargu określa Dyrektor Zakładu.

4. Cena wywoławcza mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia w przetargu nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa oraz nie niższa niż wartość księgowa netto.

5. Ogłoszenie o przetargu obejmuje co najmniej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu. Ogłoszenie o przetargu umieszcza się zgodnie z zapisem w § 4 pkt 6.

6. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zakładu.

7. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć osoby o których mowa w § 4 pkt7.

§ 14. 1. Zbycie mienia ruchomego o wartości rynkowej równej lub niższej niż 10.000 zł wymaga zgody Zarządu .

2. Zbycie mienia ruchomego o wartości rynkowej wyższej niż 10.000zł wymaga zgody Rady Powiatu.

3. Dyrektor Zakładu przedstawia Zarządowi, celem uzyskania zgody, wniosek w sprawie zbycia mienia ruchomego.

4. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie mienia,

2) wartość księgową brutto i netto,

3) wartość rynkową mienia.

5. Do wniosku dołącza się pozytywną opinię Rady Społecznej w sprawie zbycia przedmiotowego mienia oraz projekt umowy.

Rozdział 5.
Zasady oddawania w dzierżawę, oddawania w najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego Zakładu

§ 15. Do oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie mienia ruchomego Zakładu stosuje się odpowiednio przepisy § 11 -13 uchwały, natomiast do użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia §13.

§ 16. 1. W przypadku, gdy zgłoszone do zbycia mienie ruchome nie znalazło nabywcy, Zakład może przekazać je nieodpłatnie innym podmiotom leczniczym niebędącymi przedsiębiorcami lub innym instytucjom publicznym, o ile nie spowoduje to negatywnych skutków finansowych dla przekazującego.

2. Nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego wymaga zgody Zarządu przy wartości rynkowej mienia równej lub poniżej kwoty 10.000zł lub Rady Powiatu przy wartości rynkowej mienia powyżej kwoty 10.000zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Zakładu.

3. Mienie ruchome zbędne, nie nadające się do dalszej eksploatacji oraz urządzenia, co do których próby zagospodarowania podejmowane w trybie §11 nie dały zamierzonego skutku, należy poddać likwidacji.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Zakładu.

§ 18. Traci moc Uchwała Nr XX/116/08 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych (z późn. zm.)

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »