| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Krempna

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113 ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Krempna uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Krempna :

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 650,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 950,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.200,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

800,00 zł.

950,00 zł.

13

14

800,00 zł.

1.050,00 zł.

14

15

850,00 zł.

1.150,00 zł.

15

950,00 zł.

1.350,00 zł.

Trzy osie

12

17

950,00 zł.

1.100,00 zł.

17

19

1.000,00 zł.

1.150,00 zł.

19

21

1.250,00 zł.

1.400,00 zł.

21

23

1.350,00 zł.

1.500,00 zł.

23

25

1.450,00 zł.

1.700,00 zł.

25

1.550,00 zł.

1.800,00 zł.

Cztery osie i więcej

12

25

1.550,00 zł.

1.750,00 zł.

25

27

1.650,00 zł.

1.850,00 zł.

27

29

1.800,00 zł.

2.000,00 zł.

29

31

1.850,00 zł.

2.600,00 zł.

31

1.900,00 zł.

2.700,00 zł.

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1.200,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.300,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów: ciągniksiodłowy + naczepa; ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.750,00 zł.

1.800,00 zł.

18

25

1.750,00 zł.

1.850,00 zł.

25

31

1.800,00 zł.

1.850,00 zł.

31

1.800,00 zł.

2.050,00 zł.

Trzy osie

12

40

1.800,00 zł.

1.850,00 zł.

40

2.350,00 zł.

2.700,00 zł.

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.200,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazdsilnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

400,00 zł.

450,00 zł.

18

25

500,00 zł.

650,00 zł.

25

550,00 zł.

800,00 zł.

Dwie osie

12

28

800,00 zł.

900,00 zł.

28

33

800,00 zł.

950,00 zł.

33

38

1.000,00 zł.

1.450,00 zł.

38

1.300,00 zł.

1.900,00 zł.

Trzy osie i więcej

12

38

1.100,00 zł.

1.200,00 zł.

38

1.200,00 zł.

1.500,00 zł.

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.500,00 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.800,00 zł;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Gminy Krempna z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Krempna


Czesław Skocz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »