| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/304/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr Nr 311/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego o uznanie uchwały Nr 311/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach za nieważną - działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 5, art.18 ust.1 pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza nieważność § 1 pkt 4 i załącznika nr 4 uchwały Nr 311/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach z powodu naruszenia art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych poprzez błędne określenie w załączniku nr 4 do uchwały przedmiotu opodatkowania w zakresie budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 311/2011 w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach.

Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 28 grudnia 2011 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru w dniu 10 stycznia 2012 r. wszczęło wobec niej postępowanie nadzorcze.

Wskazaną uchwałą Rada Miejska w Przemyślu określiła wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. W dołączonym do uchwały zgodnie z § 1 pkt 4, wzorze informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w rubryce nr D.2 pkt.4 dotyczącej powierzchni użytkowej budynków lub ich części, Rada Miejska ustaliła wymagane dla obliczenia podatku od nieruchomości dane - dla budynków lub ich części „związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie gminy kompetencję do określenia w drodze uchwały wzorów formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 6 w których to formularzach zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. Z kolei art. 6 ust. 6 pkt 1 stanowi, że osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Rada Miejska w Przemyślu, w § 1 pkt 4 uchwały i w załączniku nr 4 określiła wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, w którym w rubryce nr D.2 pkt.4, dotyczącej powierzchni użytkowej budynków lub ich części przewidziała dane, które nie mogą stanowić podstawy prawidłowego obliczenia podatku z uwagi na zmianę przedmiotu opodatkowania w wyniku zmiany art. 5 ust. 2 lit d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzonej przepisem art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz, 654), który obowiązuje z dniem 1 lipca 2011 roku i przewiduje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Pominięcie przy ustalaniu wzoru formularza informacji w sprawie danych będących podstawą obliczenia podatku rolnego, ustawowej zmiany w zakresie przedmiotu opodatkowania powoduje, że ustalony formularz zawiera błędne dane, które nie mogą stanowić podstawy do prawidłowego obliczenia wysokości podatku co powoduje że uchwała w tym zakresie pozostaje w rażącej sprzeczności z przepisem art. 6 ust. 13 w związku z art. 5 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu uwzględniającym zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »