| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/111/2012 Rady Powiatu Mieleckiego

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej

Na podstawie podstawie art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 9   czerwca 2011r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z   2011r. Nr 149, poz. 887 z   późń. zm.) w   związku z   art. 4   ust. 1   pkt 3a, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)  

Rada Powiatu Mieleckiego uchwala co następuje:  

§   1.   1.   W postępowaniach, o   których mowa w   art. 194 ust. 3   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej o   odstąpienie od odpłatności, umorzenie w   całości lub części łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne:  

1)   zasadę wspierania osób i   rodzin w   przezwyciężaniu sytuacji i   okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w   pieczy zastępczej,  

2)   zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności wraz z   rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej a   odpłatność dotyczy ich pobytu,  

3)   zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i   zdrowotnej osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności,  

4)   zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i   osób na ich całkowitym, bądź częściowym utrzymaniu.  

2.   Powyższe zasady stosowane są wraz z   oceną sytuacji, o   których mowa w   § 3, § 4, § 5   i § 6   niniejszej uchwały.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie, rozumie się przez to ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm. ),  

2)   dochodzie, rozumie się przez to dochód w   rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 12 marca  
2004 r. o   pomocy społecznej ( t.j. Dz .U. z   2009r. nr 175 poz. 1362 z   póź. zm. ),  

3)   osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o   których mowa w   art. 193 ust. 1, ust. 3,ust. 4   i ust. 5   ustawy,  

4)   dziecku, rozumie się przez to dziecko przebywające w   pieczy zastępczej,  

5)   opłacie, rozumie się przez to opłatę określoną w   art. 193 ust. 1   ustawy,  

§   3.   1.   Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na czas określony w   decyzji.  

2.   Odstąpienie od ustalenia może nastąpić w   następujących sytuacjach:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej, a   osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką, lub ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację, w   pieczy zastępczej.  

3.   Poza okolicznościami, o   których mowa w   ust. 2, można odstąpić od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, u   których w   rodzinie występuje jedna z   następujących okoliczności:  

1)   długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim,  

2)   orzeczona niepełnosprawność,  

3)   pobyt rodzica w   domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,  

4)   pobyt rodzica w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym,  

5)   samotne wychowywanie dziecka przez osobę zobowiązaną,  

6)   ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej,  

7)   bezradność w   sprawach opiekuńczo-wychowawczych i   prowadzeniu gospodarstwa domowego,  

8)   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,  

9)   inne ważne przyczyny uzasadniające odstąpienie.  

4.   Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na wniosek osób, o   których mowa w   § 2   pkt 3   po przedłożeniu niezbędnych dokumentów uwzględniających sytuację majątkową, rodzinną i   zdrowotną osób zobowiązanych do wnoszenia odpłatności.  

§   4.   Umorzenie w   całości naliczonej należności z   tytułu opłaty, wraz z   odsetkami, może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w   następujących sytuacjach:  

1)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona,  

2)   pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i   wychowania, a   utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w   pieczy zastępczej,  

3)   osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w   pieczy zastępczej, opłata dotyczy jej pobytu i   spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o   której mowa w   art. 142 ustawy,  

4)   po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba będzie spełniać warunki, o   których mowa § 3   ust. 2,  

5)   występują okoliczności, o   których mowa w   § 3   ust. 3.  

§   5.   1.   Umorzenie w   części naliczonej opłaty może nastąpić z   urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w   sytuacji spełnienia przynajmniej 2   z poniższych przesłanek:  

1)   dochód osób lub dochód na osobę w   rodzinie, osób zobowiązanych, wynosi nie więcej niż  
300 % kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o   pomocy społecznej,  

2)   osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką,  

4)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

5)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

2.   Umorzenie w   części naliczonej opłaty może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w   pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w   pieczy, w   tym okresu aktualnego pobytu dziecka w   pieczy zastępczej.  

3.   Przy ustalaniu wysokości części naliczonej należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuację dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby możliwości i   uprawnienia.  

§   6.   Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty za pobyt w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę naliczonej należności w   całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z   poniższych okoliczności:  

1)   osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z   pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do rodziny,  

2)   osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do rodziny ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o   którym mowa w   ustawie o   pomocy społecznej lub planu pracy z   rodziną, o   którym mowa w   ustawie o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej,  

3)   osoby zobowiązane ponoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w   jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w   pieczy zastępczej,  

4)   występuje inna uzasadniona okoliczność, w   szczególności długotrwała choroba, bezdomność, niepełnosprawność, bezradność w   sprawach opiekuńczo-wychowawczych i   prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz znaczne straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.  

§   7.   Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w   całości lub części łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty naliczonej należności następuje w   drodze decyzji administracyjnej. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i   zebraniu niezbędnego materiału dowodowego.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mieleckiego.  

§   9.   Traci moc uchwała Nr XXX/204/05 Rady Powiatu Mieleckiego z   dnia 30 sierpnia 2005r.  
w sprawie określania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w   rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego  


Henryk   Niedbała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »