| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391)

Rada Miejska w Lesku

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji, o których mowa w § 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku w terminie:

1. do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3. 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Do deklaracji należy załączyć:

1. w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,

2. w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


mgr inż. Stanisław Tabisz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/12
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zwana dalej ustawą.

Składający deklarację: Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Lesku, ul. Parkowa 1

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj własności/ Posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
współużytkownik wieczysty
inny (np. dzierżawca, zarządca, najemca) ………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania/ Adres siedziby

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr tel.

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Numer ewidencyjny działki/działek

USTALENIE CZYNNIKÓW OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………………………… *liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ……………………… zł.

(słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………………)
*obliczona jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

D II. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady gromadzone są:
*należy podać liczbę i pojemność pojemników

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
ilość osób zatrudnionych w zakładzie pracy: ………
ilość dzieci, uczniów korzystających z placówki: ………
wielkość powierzchni użytkowej: ………
ilość miejsc noclegowych: ………


nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat)


zmieszany


selektywny

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

………………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z poźn. zm.)

2. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013 roku

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko niniejszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Lesku nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

5. W razie niezłożenia niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko określi w drodze decyzji administracyjnej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku


mgr inż. Stanisław Tabisz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »