| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/2357/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 14 maja 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Besko z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwałyNr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Beskoz dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty-działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.):

stwierdza nieważność § 1 ust. 3 przedmiotowej uchwały w całości.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 16 kwietnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXVIII/194/2013 Rady Gminy Besko z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło postępowanie nadzorcze w stosunku do przedmiotowej uchwały. W § 3 ust. 1 badanej uchwały Rada Gmin postanowiła, że odpady zebrane selektywnie odbierane są nieodpłatnie.

              Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

Kwestionowaną uchwałą rada gminy ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, różnicując jej wysokość dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny oraz selektywny. Jednocześnie w § 1 ust. 3 wprowadzono zapis, zgodnie z którym odpady zebrane w sposób selektywny odbierane są nieodpłatnie. Przywołany zapis ustanawia zwolnienie przedmiotowe z opłaty określonej kategorii odpadów. Stosownie do art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Przytoczony przepis dotyczy metody ustalonej zgodnie z art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, które to normy odnoszą się wyłącznie do nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Powyższe rozwiązanie wyklucza zatem wprowadzanie jakichkolwiek zwolnień w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych. Należy zaznaczyć , że stosownie do art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) samorząd terytorialny i jego organy działają na podstawie i w granicach prawa. Kompetencji rady gminy nie można zatem domniemywać, ale musi ona wynikać wprost z przepisu prawa. Organ wykonujący kompetencje prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany dziać ściśle w ramach tego upoważnienia.

W konsekwencji wprowadzony w § 1 ust. 3 kwestionowanej uchwały zapis wykracza poza delegacje ustawową określoną w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Z tych przyczyn stwierdzono nieważność wskazanej w sentencji części uchwały Rady Gminy Besko.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »