| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm.), Rada Gminy w Tarnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami".

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Tarnowiec.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Tarnowiec, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 3 ogłasza Wójt Gminy Tarnowiec.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a) cel konsultacji,

b) przedmiot konsultacji,

c) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d) formę konsultacji.

3.               Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w terminie nie krótszym niż
7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Tarnowiec oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tarnowcu.

§ 5. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

a) konsultacje pisemne,

b) spotkania,

c) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

d) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej www.tarnowiec.eu,

e) publikacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

f) przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu,

g) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Decyzję o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Tarnowiec.

3. W przypadku konsultacji przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi termin na wyrażenie opinii nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

§ 6. 1. Opinie i uwagi należy składać w:

a) formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, w Urzędzie Gminy
w Tarnowcu lub listownie na adres: Urząd Gminy w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 211.

b) formie elektronicznej na adres: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl

2. Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).

3. Opinie anonimowe nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 7. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są przez Wójta Gminy Tarnowiec do wyznaczonej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu lub jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy komórka organizacyjna Urzędu Gminy w Tarnowcu lub jednostka organizacyjnej Gminy, rozpatruje ww. opinie i uwagi, następnie przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

3. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Tarnowiec, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowcu, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Śmietana


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/253/2013
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 15 listopada 2013 r.

Załącznik do szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

FORMULARZ DO KOSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STAUTOWEJ ORGAZNIZACJI POZARZĄDWEJ I PODMIOTÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

1.

Uchwała w sprawie:

..........................................................................................................................................................

2.

Proponowane zmiany brzmienia zapisu:
Art. w brzmieniu dotychczasowym:

..........................................................................................................................................................

Art. po wprowadzeniu zmiany zapisu:

..........................................................................................................................................................

Uzasadnienie wprowadzenia zamiany zapisu:

..........................................................................................................................................................

3.

Proponowana treść nowego zapisu:

..........................................................................................................................................................

Uzasadnienie wprowadzenia nowego zapisu:

..........................................................................................................................................................


.......................................................................                                          .........................................................

Organizacja lub podmiot składający formularz                                          Podpis osoby reprezentującej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »