| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/360/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć  plan dochodów budżetu o kwotę -                            154 324zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

700

Gospodarka mieszkaniowa

94 824,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

94 824,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

94 824,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

94 824,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

48 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

48 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

48 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

23 000,00

0320

Podatek rolny

25 000,00

758

Różne rozliczenia

11 500,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

11 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

11 500,00

0920

Pozostałe odsetki

11 500,00

Razem:

154 324,00

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę -                            200 636

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

20 500,00

01095

Pozostała działalność

20 500,00

DOCHODY BIEŻĄCE

20 500,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 500,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 900,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 900,00

DOCHODY BIEŻĄCE

2 900,00

0830

Wpływy z usług

2 900,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

924,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

924,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

924,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

924,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

176 312,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

130 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

130 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

130 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

46 312,00

DOCHODY BIEŻĄCE

46 312,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

46 312,00

Razem:

200 636,00

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            100 982

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

Ochrona zdrowia

4 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 000,00

dotacje na zadania bieżące

4 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

4 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

96 982,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

96 982,00

WYDATKI BIEŻĄCE

96 982,00

w tym :

dotacje na zadania bieżące

96 982,00

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

96 982,00

Razem:

100 982,00

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę -                            147 294

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

Administracja publiczna

5 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

5 000,00

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

851

Ochrona zdrowia

4 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

4 000,00

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

852

Pomoc społeczna

20 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

20 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

20 000,00

w tym :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 000,00

3110

Świadczenia społeczne

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

56 144,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 500,00

WYDATKI BIEŻĄCE

2 500,00

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

90002

Gospodarka odpadami

46 312,00

WYDATKI BIEŻĄCE

46 312,00

w tym :

Wydatki jednostek budżetowych

46 312,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13 240,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

240,00

Wydatki związane z reakizacja ich zadań statutowych

33 072,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

22 072,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 332,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 332,00

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1 332,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 332,00

90095

Pozostała działalność

6 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

6 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

62 150,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

59 150,00

WYDATKI BIEŻĄCE

59 150,00

w tym :

dotacja na zadania bieżące

54 150,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

54 150,00

Wydatki jednostek budżetowych

5 000,00

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

5 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

92195

Pozostała działalność

3 000,00

WYDATKI BIEŻĄCE

3 000,00

w tym :

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

Razem:

147 294,00

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Baranów Sandomierski na rok 2013 Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść paragrafu 5 pkt 2 zmiana polega na zmniejszeniu środków funduszu sołeckiego o kwotę - 16 583 zł w tym:

a) Sołectwo Kaczaki ( dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) o kwotę - 6 389 zł

b) Sołectwo Wola Baranowska ( dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) o kwotę - 10 194 zł

2. Zmienia się treść paragrafu 6 pkt1 który otrzymuje brzmienie „Dopłaty do ścieków w kwocie - 519 072 zł tym:

a) do 42 167 m3x 4, 87 zł= 205 353,29 zł, obowiązuje do 30 kwietnia 2013 roku

b) do 84 333 m3x 3,72 zł (zmiana taryfy)= 313 718,76 zł, obowiązuje od 1 maja 2013 roku

3. Zmienia się załącznik Nr 1 który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 3 który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim


inż. Kazimierz Idzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/360/13
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.
z dnia 28 listopada 2013 r.

DOTACJE PLANOWANE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – załącznik nr 1 do Uchwały

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60013

Województwo Podkarpackie- pomoc  finansowa i rzeczowa z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach wojewódzkich

200 000,00

801

80104

dotacja na realizację zadania bieżącego w zakresie opieki przedszkolnej dla Gmin na terytorium których znajdują się przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci z naszej gminy

35 677,00

900

90001

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje przedmiotowe

536 268,00

900

90001

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje celowa- Budowa wodociągu w miejscowości Baranów Sand. Ul. Kwiatowa przedmiotowe

13 000,00

90002

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim- dotacje przedmiotowe

17 875,00

921

92109

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność instytucji kultury

564 150,00

921

92116

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek

201 000,00

RAZEM

800 827,00

554 143,00

213 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

010

01008

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu- dotacja na realizację prac melioracyjnych na terenie Gminy związanych z zabezpieczeniem powodziowym

20 900,00

010

01030

Podkarpacka Izba Rolnicza

8 944,00

750

75075

Promowanie Gminy i Wolontariatu wśród uczącej się młodzieży

5 000,00

Promowanie Gminy i Wolontariatu poprzez działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

5 000,00

801

80104

Prowadzenie opieki przedszkolnej

153 348,00

851

85154

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania poprzez rozwijanie zainteresowań, talentów, poprawy sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych na terenie Gminy Baranów Sandomierski

6 000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez działalność przeciwdziałającą uzależnieniom i patologiom społecznym,

10 000,00

926

92605

Wspieranie sportu

155 900,00

926

92605

Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt i chłopców w miejscowości Ślęzaki

8 000,00

926

92605

Popularyzacja sportu wodnego na terenie Gminy Baranów Sandomierski

5 000,00

RAZEM

162 292,00

0,00

215 800,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/360/13
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.
z dnia 28 listopada 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK – załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2013

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody

Koszty

1.

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim

2 648 732,40

2 648 732,40

w tym:

dotacje przedmiotowe:

554 142,00

z tego:

dopłata do 126 500 m³ścieków

519 072,00

dopłatę do wywozu 3 962 m³ nieczystości płynnych

17 195,00

dopłata do wywozu 12 768 pojemników nieczystości stałych

17 875,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »