| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKR-4210-28(12)/2014/360/IX/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne

po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowej Dębie
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”,

uzupełnionego pismami z dni: 25 lipca 2014 r. znak DE/3687/14, 29 sierpnia 2014 r. znak DE/4222/14, 29 września 2014 r. znak DE/4634/14, 8 października 2014 r. znak DE/4940/14, oraz 17 października 2014 r. bez znaku,

postanawiam

1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2)ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy w porównaniu do poprzedniego roku stosowania taryfy:

- w zakresie wytwarzania ciepła w wysokości 0,0 %,

- w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła w wysokości 0,0 %,

3)ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych, o których mowa w pkt 2, do dnia 31 grudnia 2016 r.

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje: w zakresie wytwarzania ciepła z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr WCC/1250/360/W/OKR/2013/UJN obowiązującą do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła z dnia 19 listopada 2007 r. nr PCC/1136/360/W/OKR/2007/RF z okresem obowiązywania do 16 października 2020 r., w dniu 17 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez zainteresowane Przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje jej okres obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”. Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo energetyczne oraz stosownie do zmiany warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy. Współczynniki korekcyjne Xr Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje zgodnie z §27 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr jest zgodny z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba
Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba,

2. a.a.


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 25 lipca 2014 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Halina Huber - st. specjalista


Załącznik do Decyzji Nr OKR-4210-28(12)/2014/360/IX/HH
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

IX taryfa dla ciepła - PGKiM sp. z o.o. Nowa Dęba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »