| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Bojanów

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami ),art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2013 roku Dz.U.poz.182 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bojanów, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania,

2) szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za usługi, o których mowa w punkcie 1

3) tryb pobierania opłat za usługi, o których mowa w punkcie 1

§ 2. 1.Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób ,a są jej pozbawione.

2.Usługi opiekuńcze , bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3.Przez osoby samotne należy rozumieć osoby samotnie zamieszkujące /gospodarujące/nie posiadające osób zobowiązanych do utrzymania i alimentacji.

4.Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom wspólnie zamieszkałym z rodziną lub innymi osobami, tylko wtedy, gdy zdolne do zapewnienia opieki osoby pracują zawodowo.

§ 3. 1.Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek zainteresowanego, lub jego przedstawiciela ustawowego po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. W decyzji przyznającej usługi ustala się ich rodzaj, zakres, okres na jaki przyznano świadczenie, miejsce świadczenia usług, liczbę godzin przyznanych usług dziennie, przy czym liczbę przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się w stosunku miesięcznym. W decyzji rozstrzyga się także o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez ośrodek za wykonanie usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług oraz o sposobie wnoszenia opłaty.

3.Jeżeli usługa zostaje przyznana z powodu choroby lub niepełnosprawności wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

4.Ze względu na wiek usługi opiekuńcze przyznaje się osobom, które ukończyły 75 rok życia.

§ 4. 1.Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcy, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2.Osoby nie spełniające warunku o którym mowa w ust.1 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabelach stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Ustala się odpłatność za 1 godzinę usług w następującej wysokości:

1/za usługi opiekuńcze - 13,00 złotych 2/za usługi specjalistyczne -13,00 złotych

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniobiorca na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego może być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności na czas określony zwłaszcza ze względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenie losowe , w tym wystąpienie w rodzinie chorób nieuleczalnych, przewlekłych, ciężkich powodujących znaczny wzrost wydatków na leczenie i rehabilitację, utrzymanie rodziny, czy ograniczających możliwości osiągnięcia dotychczasowych dochodów.

§ 5. 1.Opłata za usługi o której mowa w §4 ust.2 i ust.3 wnoszona jest miesięcznie na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie nr konta Nadsański Bank Spółdzielczy 40 9430 1016 2001 7523 2000 0001 do 5–tego dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, przez osobę zobowiązana do uiszczenia opłaty. W miesiącu grudniu danego roku opłata za usługi jest wnoszona do 30 dnia tego miesiąca.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XII/109/2004 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 8. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Emil Bieleń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Bojanów
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Gminy Bojanów
z dnia 23 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »