| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/167/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 6 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Stalowa Wola udziałów i akcji spółek prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego,

2) cofania udziałów w spółkach prawa handlowego,

3) zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółkę akcyjną w której Gmina Stalowa Wola posiada udziały lub akcje,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Stalowa Wola,

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stalowa Wola,

4) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Stalowej Woli.

§ 3.

1. Gmina może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

2. Gmina może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących,do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Gminę.

§ 4.

Wniesienie, cofnięcie i zbycie udziałów przez Prezydenta może nastąpić każdorazowo po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów,Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

§ 5.

1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek:

1) upoważnia się Prezydenta do wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok,

2) upoważnia się Prezydenta do wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych (aportów),w zamian za obejmowane udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o ile nie istnieje aktualna wycena, poprzedzone winno być wyceną przedmiotu wkładu. Wycena winna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem aportu.

2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina nie posiada udziałów, jest równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady.

§ 6.

1. Upoważnia się Prezydenta do cofania udziałów w spółkach.

2. Cofanie udziałów Gminy następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga odrębnej uchwały Rady.

§ 7.

1. Upoważnia się Prezydenta do zbywania udziałów w spółkach.

2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady.

3. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy, w tym udziałów spółki, w których Gmina jest jedynym wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady.

§ 8.

1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:

1) oferty ogłoszonej publicznie,

2) przetargu publicznego,

3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

4) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Prezydenta do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.

3. Zastosowanie przez Prezydenta Miasta trybu innego, niż określony w ust. 1 wymaga zgody Rady Miejskiej.

4. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.

§ 9.

Traci moc Uchwała Nr X/124/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta udziałów gminy w spółkach prawa handlowego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli


Rafał Weber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »