| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Gać

z dnia 20 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm),

Rada Gminy w Gaci
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gać w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gaci.

§ 2. 1. Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z deklaracją o której mowa w § 1 ust.1, w celu potwierdzenia danych w niej zawartych:

1) oświadczenie o prowadzeniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania,

2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju,

3) oświadczenie o pracy poza miejscem zameldowania.

§ 4. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej zwanej dalej ePUAP.

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn.zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/259/2013 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gać


Lesław Stańko


Załącznik do Uchwały Nr X/58/2015
Rady Gminy Gać
z dnia 20 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »