| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 177/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie zmianu Uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej:

Dział

Rozdz.

§

Nazwa- rodzaj wydatków

zmniejszenia

zwiększenia

1

2

3

4

5

6

Ogółem

144.827,00

144.827,00

600

Transport i łączność

65.000,00

65.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

26.945,00

65.000,00

a) wydatki bieżące:

65.000,00

1). wydatki jednostek budżetowych

65.000,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65.000,00

4270

zakup usług remontowych

65.000,00

b) wydatki majątkowe:

26.945,00

1). inwestycje i zakupy inwestycyjne

26.945,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

26.945,00

· Opracowanie dokumentacji technicznych

18.215,00

· Przebudowa drogi powiatowej Chrząstówka - Niepla - Przybówka nr 1844 R w m. Przybówka

8.730,00

60078

Drogi publiczne powiatowe

38.055,00

a) wydatki bieżące:

16.355,00

1). wydatki jednostek budżetowych

16.355,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

16.355,00

4270

zakup usług remontowych

16.355,00

· Remont drogi powiatowej nr 1955 R

Niżna Łąka - Bóbrka w km. 2+105-3+713

16.355,00

b) wydatki majątkowe:

21.700,00

1). inwestycje i zakupy inwestycyjne

21.700,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21.700,00

· Przebudowa dróg

21.700,00

758

Różne rozliczenia

6.000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

6.000,00

a) wydatki bieżące:

6.000,00

1). wydatki jednostek budżetowych

6.000,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.000,00

4810

rezerwy

6.000,00

801

Oświata i wychowanie

45.571,00

45.571,00

80120

Licea ogólnokształcące

25.647,00

2.909,00

a) wydatki bieżące:

25.647,00

2.909,00

1). wydatki jednostek budżetowych

25.647,00

2.909,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

22.332,00

2.909,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

18.442,00

2.600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

3.890,00

270,00

4120

składki na Fundusz Pracy

39,00

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.315,00

4260

zakup energii

1.000,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.315,00

80130

Szkoły zawodowe

2.079,00

25.276,00

a) wydatki bieżące:

2.079,00

25.276,00

1). wydatki jednostek budżetowych

1.450,00

25.276,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

19.344,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

18.230,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

1.114,00

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.450,00

5.932,00

4300

zakup usług pozostałych

629,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.450,00

5.303,00

2). świadczenia na rzecz osób fizycznych

629,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

629,00

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

901,00

901,00

a) wydatki bieżące:

901,00

901,00

1). wydatki jednostek budżetowych

901,00

901,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

901,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

51,00

4120

składki na Fundusz Pracy

850,00

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

901,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

901,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.450,00

a) wydatki bieżące:

1.450,00

1). wydatki jednostek budżetowych

1.450,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.450,00

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.450,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

1.909,00

a) wydatki bieżące:

1.909,00

1). wydatki jednostek budżetowych

1.909,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.909,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

270,00

4120

składki na Fundusz Pracy

39,00

80195

Pozostała działalność

15.035,00

15.035,00

a) wydatki bieżące:

15.035,00

15.035,00

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.250,00

3.250,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

3.250,00

3.250,00

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust/ 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

11.785,00

11.785,00

Erasmus+ Podróże ze smakiem

11.785,00

11.785,00

4211

zakup materiałów i wyposażenia

5.734,00

4241

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

6.051,00

4301

zakup usług pozostałych

11.785,00

852

Pomoc społeczna

14.464,00

14.464,00

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

398,00

398,00

a) wydatki bieżące:

398,00

398,00

1. wydatki jednostek budżetowych

371,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

371,00

4300

zakup usług pozostałych

371,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

27,00

398,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

27,00

3110

świadczenia społeczne

398,00

85204

Rodziny zastępcze

14.000,00

14.000,00

a) wydatki bieżące:

14.000,00

14.000,00

1). wydatki jednostek budżetowych

14.000,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

14.000,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

14.000,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.000,00

3110

świadczenia społeczne

14.000,00

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

66,00

66,00

a) wydatki bieżące:

66,00

66,00

1). wydatki jednostek budżetowych

66,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

66,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

66,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

66,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

66,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8.792,00

14.792,00

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

8.111,00

8.111,00

a) wydatki bieżące:

8.111,00

8.111,00

1. wydatki jednostek budżetowych

7.823,00

8.111,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

7.823,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

7.000,00

4120

składki na Fundusz Pracy

823,00

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

8.111,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

7.288,00

4300

zakup usług pozostałych

823,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

288,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

288,00

85410

Internaty i bursy szkolne

565,00

565,00

a) wydatki bieżące:

565,00

565,00

1. wydatki jednostek budżetowych

565,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

565,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

565,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

565,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

565,00

85411

Domy wczasów dziecięcych

6.000,00

a) wydatki bieżące:

6.000,00

1. wydatki jednostek budżetowych

6.000,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

6.000,00

4270

zakup usług remontowych

6.000,00

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

116,00

116,00

a) wydatki bieżące:

116,00

116,00

1. wydatki jednostek budżetowych

116,00

1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

116,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

116,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

116,00

3020

wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

116,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000,00

5.000,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5.000,00

5.000,00

a) wydatki bieżące:

5.000,00

5.000,00

1. wydatki jednostek budżetowych

3.000,00

5.000,00

1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3.000,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

3.000,00

1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.000,00

3040

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2.000,00

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Starosta


Jan Juszczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »