reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/116/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę: 87.722,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 79.903, 00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział

Rozdział

§

Dochody w zł

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

4,90

Transport i łączność

60017

4,90

Drogi wewnętrzne

0920

4,90

Pozostałe odsetki (od dzierżaw działek stanowiących drogi wewnętrzne)

700

10.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

70005

10.000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0970

10.000,00

Wpływy z różnych dochodów

(refundacja kosztów rozgraniczeń)

750

2.282,64

Administracja publiczna

75023

2.282,64

Urzędy gmin

0970

2.282,64

Wpływy z różnych opłat (zwrot nadpłaty z ZUS-u)

756

16.214,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618

1.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0490

1.000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)

75621

15.214,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

0010

15.214,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

758

79.903,00

Różne rozliczenia

75801

79.903,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920

79.903,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

852

36.434,00

Pomoc społeczna

85203

36.434,00

Ośrodki wsparcia

2010

36.434,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na ŚDS)

900

22.786,46

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

22.786,46

Gospodarka odpadami

2460

22.786,46

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na usuwanie azbestu)

Razem:

79.903,00

87.722,00

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę: 783.683,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział

Rozdział

§

Wydatki w zł

Uzasadnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

155.000,00

Transport i łączność

60014

30.000,00

Drogi publiczne powiatowe

6300

30.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki na budowę drogi Ulanów-Rudnik)

60017

25.000,00

Drogi wewnętrzne

6050

25.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny na modernizację ul. Karasia i ul. Piaskowej
w Przedzelu)

60016

100.000,00

Drogi publiczne gminne

6050

100.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Wyszyńskiego w Rudniku )

720

1.000,00

Informatyka

72095

1.000,00

Pozostała działalność

4210

500,00

Zakup materiałów i wyposażenia

4300

500,00

Zakup usług pozostałych

750

2.282,00

Administracja publiczna

75023

2.282,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu

4110

2.282,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

851

20.000,00

Ochrona zdrowia

85195

20.000,00

Pozostała działalność

6060

20.000,00

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup urządzenia do krioterapii)

852

207.934,00

Pomoc społeczna

85203

36.434,00

Ośrodki wsparcia

2360

36.434,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (środki na bieżące utrzymanie ŚDS)

85204

4.000,00

Rodziny zastępcze

4330

4.000,00

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (środki dla Powiatu Niżańskiego na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu naszej gminy)

85214

160.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4330

160.000,00

Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.

(środki na zapłatę pobytu mieszkańców gminy w DPS-ach)

85295

7.500,00

Pozostała działalność

3110

7.500,00

Świadczenia społeczne (środki na dofinansowanie zatrudnienia 10 osób przy pracach społecznie-użytecznych)

854

44.000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

44.000,00

Pomoc materialna dla uczniów

3240

44.000,00

Stypendia dla uczniów (wkład własny gminy 20%)

900

38.267,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

38.267,00

Gospodarka odpadami

4300

38.267,00

Zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy)

926

315.200,00

Kultura fizyczna

92601

315.200,00

Obiekty sportowe

6300

315.200,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki naboisko, plac zabaw i siłownię terenową przy ul. Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem)

Razem:

783.683,00

§ 3.

W związku ze zwiększeniem planowanych wydatków nad planowanymi dochodami o kwotę: 775.864,00 zł, zmniejsza się nadwyżka budżetu gminy o kwotę: 775.864,00 zł do kwoty: 57.136,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w § 950
w wysokości: 775.864,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody po zmianach w kwocie: 1.292.864,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Edward Wołoszyn

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama