reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/2016 Rady Gminy Dydnia

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 r., poz. 250.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie

Rada Gminy Dydnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Dydnia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Załącznik do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Dydnia
z dnia 28 czerwca 2016r.

REGULAMIN UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY DYDNIA

infoRgrafika

Dydnia 2016


"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystościi porządku na terenie gminy dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

2) liczby osób korzystających z tych pojemników (worków);

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki (worki, kosze, kontenery) służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie określonych w niniejszym regulaminie i zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem udostępnionym właścicielom nieruchomości;

4) zbieranie, usuwanie z terenu nieruchomości i przekazanie odpadów zebranych selektywnie określonych w niniejszym regulaminie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

2. Wykonywanie obowiązków określonych w ust. 1 na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

3. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego nieruchomości poprzez :

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych, jeżeli te zostały prawnie dopuszczone do tego celu.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości następuje w przypadku gdy taki chodnik stanowi wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości, przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Powstające ścieki należy odprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w celu ich usunięcia, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym doraźne naprawy i regulacje oraz pod warunkami:

1) gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz nie oddziaływają negatywnie na środowisko naturalne,

2) gromadzenia powstałych odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu;

Rozdział 3.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania

odpadów:

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru

2) metalu,

3) tworzywa sztucznego,

4) szkła,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) odpadów ulegających biodegradacji,

7) chemikaliów (opakowań po chemikaliach.),

8) zużytych opon,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) opakowań po środkach ochrony roślin

12) przeterminowanych leków

13) zużytych baterii i akumulatorów,

14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;

2. Odpady wymienione w ust. 1 w pkt 1- 11 należy przekazywać przedsiębiorcy
z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie.

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 6- 11 można dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sytuacji , gdy ich przekazanie przedsiębiorcy w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe oraz zgodnie z zapisami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 12-14 należy dostarczyć na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z zapisami regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

5. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) obciąża właściciela nieruchomości.

6. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 6 mogą być kompostowane we własnym zakresie na terenie własnej nieruchomości z przeznaczeniem kompostu na potrzeby własne z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i w sposób nie stwarzający uciążliwości dla otoczenia.

7. Gmina ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty przyjąć wyłącznie te odpady wymienione
w ust. 1 pkt 14, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę; odpady niespełniające tej definicji gmina ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą określoną indywidualnie.

8. Selektywnie zebrane odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-6 oraz odpady zmieszane przekazywane są przedsiębiorcy w pojemnikach (workach), które należy szczelnie zamknąć i oznaczyć za pomocą dostarczonej przez gminę naklejki z nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych worków lub pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w pojemnikach (workach) odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie oraz wymaganiom wynikających z odrębnych przepisów.

§ 7. 1. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych przypadającą na jednego mieszkańca w ilości 40 l na miesiąc.

2. Ustala się minimalne pojemności pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych dla właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych lub budynkach wielolokalowych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 5 osób - 120 l pojemności,

2) od 6 do 10 osób - 2 x 120 l pojemności lub 1 x 240 l pojemności

3) od 11 do 15 osób - 3 x 120 l pojemności lub 1 x 240 l + 1 x 120 l pojemności

4) powyżej 15 osób - 4 x 120 l pojemności lub 2 x 240 l pojemności

3. Ustala się następujące kolory pojemników (worków) do gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych tj. czarny lub niebieski.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne zmieszane są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, instytucje oświatowe, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników (worków) do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2l na każdego pracownika ;

2) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych - 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden worek lub pojemnik
o pojemności 120l;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - co najmniej worek lub pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

§ 8. 1. Określa się rodzaje pojemników (worków) przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) szkło należy zbierać do pojemnika (worka) koloru bezbarwnego;

2) tworzywa sztuczne należy zbierać do pojemnika (worka) koloru żółtego;

3) papier oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika (worka) zielonego

4) odpady ulegające biodegradacji - należy zbierać do pojemnika (worka) koloru brązowego

5) metal do pojemnika (worka) koloru czerwonego

6) chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin w pojemnikach (workach) koloru czarnego

2. Worki powinny być wykonane z folii LDPE lub polietylenowe.

3. Określa się minimalne pojemności pojemników (worków) przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości odpadów segregowanych na każdy rodzaj odpadów wymienionych w ust. 1 dla właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych lub budynkach wielolokalowych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) do 5 osób - 60 l pojemności,

2) od 6 do 10 osób - 2 x 60 l pojemności lub 1 x 120 l pojemności

3) od 11 do 15 osób - 3 x 60 l pojemności lub 1 x 120 l + 1 x 60 l pojemności

4) powyżej 15 osób - 4 x 60 l pojemności lub 2 x 120 l pojemności

§ 9. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach

I. przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, kosze uliczne o pojemności od około 60 l, odległość pomiędzy koszami rozstawionymi wzdłuż chodników lub parkach nie może przekraczać 250 m,

2) na przystankach komunikacji kosze uliczne o pojemności od około 60 l, zlokalizowane obok wiaty,
a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

3) na parkingach przy punktach handlowych, przed szkołami oraz w innych do tego wyznaczonych miejscach zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego
i kolorowego, tworzyw sztucznych białych i kolorowych, o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane opisowo lub znakiem graficznym.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników (worków), miejsc zbierania
i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Pojemniki (worki) należy wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem w obrębie najbliższego chodnika lub na pobocze drogi.

3. Do pojemników o odpowiednich oznaczeniach i worków o określonych kolorach należy wrzucać wyłącznie odpady do nich przeznaczone.

4. Pojemnik (worek) nie powinien być uszkodzony.

5. Pojemniki powinny być poddawane w zależności od potrzeb czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.

6. Ilość i pojemność pojemników (worków) powinna być proporcjonalna do potrzeb w celu niedopuszczenia do ich przepełnienia.

7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

8. Pojemniki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie mogą zawierać wyłącznie te rodzaje odpadów przeznaczonych do gromadzenia w poszczególnych rodzajach pojemników (worków).

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości może być wyłącznie przez uprawnionego przedsiębiorcę.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz budynków wielolokalowych nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

2) zbierane selektywnie:

a) papier , szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie,

b) odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu zgodnie z określonym harmonogramem,

c) chemikalia, środki ochrony roślin, zużyte opony - dwa razy do roku zgodnie
z określonym harmonogramem,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku zgodnie z określonym harmonogramem,

3. Opróżnianie z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje w miarę potrzeby tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia,

2) koszy następuje w miarę potrzeby tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. Według PGOWP w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 199 r.,

2) Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020roku.

2. Zgodnie z PGOWP Gmina Dydnia należy do regionu Południowego. Zmieszane odpady komunalne przetwarzane będą w Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) takich jak :

- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Krośnie

- Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Ustrzykach Dolnych.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości lub lokale sąsiednie.

3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych na smyczy i w kagańcu.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp..

§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Dydnia.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnycnieruchomościach

§ 16. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych w odrębnych przepisach.

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli odpady i nieczystości będą gromadzono
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

3) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenie oraz zastosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza nieruchomość.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w razie potrzeby do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Ustala się dwa terminy w roku przeprowadzenia deratyzacji, wiosną i jesienią

3. W uzasadnionych przypadkach zabieg deratyzacji należy przeprowadzić w innych

terminach.

4. Deratyzacja przeprowadzana jest na terenie całej gminy.

§ 18. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy określi,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama