| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 21 lipca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Dukla, jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Dukli w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Dukli,

2) tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Deklaracje przesłane elektronicznie muszą być opatrywane:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), lub

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 tekst jednolity).

3. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w formie danych:

1) doc.

2) PDF

3) forma skanu graficznego

§ 3. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Dukli deklaracji przesyłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 4. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 5. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracjach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały:

1) Oświadczenie osoby składającej deklarację o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej pod danym adresem.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIX/187/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2013 r., poz. 1229).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Dziedzic


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/161/16
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 21 lipca 2016 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250)

Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowymi, w którym ustanowiono odrębność lokali i nie ma zarządu- właściciele lokali.

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania: Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, lub elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organ właściwy do przyjęcia deklaracj i: Burmistrz Dukli

A: OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć "x" właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

? nowa deklaracja (zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty)

? korekta deklaracji

Data zaistnienia zmiany: ……………………………………………….

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć X)

Składający:

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię / pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

Numer PESEL/NIP

Nr telefonu:

Adres poczty elektronicznej e-mail:

1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod Pocztowy

Poczta

Obręb /arkusz/numer działki

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (odpowiednie zaznaczyć X)

? własność ? współwłasność ? użytkowanie wieczyste

? zarząd lub użytkowanie ? posiadanie (dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

D. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH: (odpowiednie zaznaczyć X)

Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w następujący sposób:

? zbierane selektywnie (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dukla),

? zbierane w sposób nieselektywny (odpady komunalne nie poddane segregacji)

E. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość dla której składana jest deklaracja:

Na terenie nieruchomości wskazanej w części B pkt 2 niniejszej deklaracji zamieszkuje …...………….osób.

(liczba mieszkańców)

F. Wyliczenia miesięczne opłaty:

...................................... X …………………………….. = ………..………………..zł.

(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej wynosi: ………....………………….zł

G. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ:

……………………............ ………………………………………………

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

H. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE:

Informuję, że nieruchomość wykazana w części B niniejszej deklaracji: (odpowiednie zaznaczyć X)

? jest wyposażona w kompostownik ? nie posiada kompostownika

J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2016 poz.599 ).

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi Dukli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Dukli w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sposób wypełniania deklaracji:

Pozycja A.- należy zaznaczyć X czy to jest pierwsza deklaracja na terenie Gminy Dukla, zmiana danych zawartych w już złożonej deklaracji lub korekta.

Pozycja B. - należy zaznaczyć X czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Następnie należy podać dane właściciela nieruchomości wpisując imię i nazwisko lub pełną nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

Pozycja B. pkt 1 - należy podąć pełny adres zamieszkania właściciela nieruchomości lub siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Jeżeli nie został nadany numer budynku należy podać obręb i numer działki.

Pozycja B. pkt 2 - należy podać dokładny adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

Pozycja C - w pozycji tej należy zaznaczyć X formę władania nieruchomością

Pozycja D - w pozycji tej właściciel nieruchomości poprzez zaznaczenie X oświadcza, w jaki sposób będzie zbierał odpady komunalne

Pozycja E - w pozycji tej należy podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości dla której składana jest deklaracja. Dotyczy to ilości osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości.

Pozycja F. - w tej części deklaracji właściciel dokona obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozycja G. - w pozycji tej należy wpisać miejscowość, datę oraz czytelny podpis składającego deklarację. W przypadku współwłasności podpis składają wszyscy współwłaściciele.

Pozycja H -w pozycji tej poprzez odpowiednie zaznaczenie X należy podać informacje czy właściciel nieruchomości posiada kompostownik.

Pozycja I- są to adnotacje organu przyjmującego deklaracje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »