reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Besko

z dnia 14 września 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Besku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 306 596,59 zł.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

43 000,00

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

43 000,00

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

43 000,00

600

Transport i łączność

4 648,21

60095

Pozostała działalność

4 648,21

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

4 648,21

758

Różne rozliczenia

16 463,93

75814

Różne rozliczenia finansowe

16 463,93

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2 615,11

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

13 848,82

852

Pomoc społeczna

242 484,45

85211

Świadczenie wychowawcze

241 300,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

241 300,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 184,45

0920

Pozostałe odsetki

106,45

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 078,00

- decyzja nr 143 z dnia 26.08.2016 r. Wojewody Podkarpackiego,

- decyzja nr 150 z dnia 31.08.2016 r. Wojewody Podkarpackiego.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100,00 zł.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

100,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

100,00

- decyzja nr 161 z dnia 13.09.2016 r. Wojewody Podkarpackiego,

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 306 596,59 zł.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

43 000,00

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

43 000,00

4270

Zakup usług remontowych

43 000,00

020

Leśnictwo

4 128,13

02001

Gospodarka leśna

4 128,13

4300

Zakup usług pozostałych

4 128,13

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę

1 592,60

40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, i wodę

1 592,60

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 592,60

700

Gospodarka mieszkaniowa

462,05

70005

Gospodarka gruntem i nieruchomościami

462,05

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

462,05

750

Administracja publiczna

3 859,36

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3 859,36

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 299,36

852

Pomoc społeczna

242 484,45

85211

Świadczenia wychowawcze

241 300,00

3110

Świadczenia społeczne (Z)

236 474,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (Z)

4 826,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 184,45

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 078,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wielkości

106,45

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 070,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

11 070,00

4270

Zakup usług remontowych

11 070,00

§ 4. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 100,00 zł.

Dział

Rozdz.

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

750

Administracja publiczna

100,00

75045

Kwalifikacja wojskowa

100,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Z)

100,00

§ 5. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wg szczegółowych kwot przeniesień;

Dział

Roz.

§

Wyszczególnienie

zwiększenia

zmniejszenia

020

Leśnictwo

183,14

183,14

02001

Gospodarka leśna

183,14

183,14

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

183,14

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

183,104

600

Transport i łączność

18 436,88

18 436,88

60016

Drogi publiczne gminne

18 436,88

18 436,88

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 436,88

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

18 436,88

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 436,88

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 513,72

3 513,72

70005

Gospodarka gruntem i nieruchomościami

3 513,72

3 513,72

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13,72

4120

Składki na Fundusz Pracy

13,72

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

4260

Zakup energii

1 000,00

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

710

Działalność usługowa

24 200,00

24 200,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

24 000,00

24 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

71035

Cmentarze

200,00

200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

750

Administracja publiczna

12 333,00

12 333,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

500,00

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4220

Zakup środków żywności

500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11 283,00

11 283,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 283,00

4430

Różne opłaty i składki

10 283,00

75095

Pozostała działalność

550,00

550,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

4430

Różne opłaty i składki

100,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

150,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 000,00

2 000,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

2 000,00

2 000,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

801

Oświata i wychowanie

493,36

493,36

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

493,36

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

493,36

80104

Przedszkola

493,36

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

493,36

852

Opieka społeczna

500,00

85206

Wspieranie rodziny

500,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

500,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

500,00

4700

Szkolenia pracowników

500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 000,00

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 112,00

1 112,00

92195

Pozostała działalność

1 112,00

1 112,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

1 112,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 112,00

926

Kultura fizyczna

8 000,00

92601

Obiekty sportowe

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4260

Zakup energii

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Handlu, Budżetu i Finansów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mermer

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama