reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/116/16 Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 13 września 2016r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z pożn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tyrawie Wołoskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3.

Tracą moc:

1) uchwała Nr XIX/75/12 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 1808),

2) uchwała Nr XX/86/12 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1809).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rudkowska


Załącznik do Uchwały Nr XVII/116/16
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 13 września 2016 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej "Regulaminem" określa tryb, zasady i formy udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, zwany dalej "Regulaminem" określa tryb, zasady i formy udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

§ 3.

Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są uczniowie, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 4.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

1) stypendium szkolne

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Tyrawa Wołoska, spełniający kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.

§ 6.

1) Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne określa art. 90d ust. 7 ustawy.

2) Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie:

a) jeżeli dochód nie przekracza 300 zł na osobę, stypendium nie może być niższe niż 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.),

b) jeżeli dochód wynosi powyżej 300 zł na osobę, stypendium nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.),

c) jeżeli w rodzinie ucznia występują inne okoliczności wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło inne zdarzenie losowe - wysokość stypendium szkolnego może być zwiększona o kwotę indywidualnego uzupełnienia, która wynosi 30 zł.

§ 7.

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, słowników, obuwia sportowego, odzieży sportowej, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii, atlasów,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności za zakwaterowanie w internacie lub bursie,

4) pieniężnej w przypadku, gdy udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3 udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1 - 3, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 8.

1. Stypendium szkolne wypłacane jest na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

2. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

a) do końca grudnia - za okres od września do grudnia,

b) do końca czerwca - za okres od stycznia do czerwca

§ 9.

1. Wniosek o stypendium szkolne składany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

3. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek zainteresowanych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy lub z urzędu. Wniosek powinien zawierać elementy, o których mowa w art. 90n ust. 4 - 5 ustawy.

4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego a w uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w innym terminie.

§ 10.

Stypendium szkolne przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 11.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 12.

1. Maksymalną wysokość zasiłku oraz częstotliwość jego przyznawania określa art. 90e ust. 2 i 3 ustawy.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

§ 13.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 14.

1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek zainteresowanego, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy lub z urzędu. Wniosek powinien zawierać elementy, o których mowa w art. 90n ust.4 ustawy.

2. Wniosek o zasiłek szkolny składany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

4. Termin składania wniosku o zasiłek szkolny określa art. 90e ust. 4 ustawy.

5. Zasiłek przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej.

§ 15.

Zasiłek szkolny jest wypłacany wnioskodawcy na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 16.

Refundacja wydatków, o których mowa w niniejszym regulaminie dokonywana jest na podstawie wystawionych imiennie na wnioskodawcę faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przedłożonych w okresie, na który została przyznana pomoc materialna.

§ 17.

W przypadku ustania przyczyn uzasadniających przyznanie pomocy materialnej rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informują organ przyznający stypendium.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama