| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED/424/2011 Zarządu Powiatu Tczewskiego

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie

zawarte pomiędzy Powiatem Tczewskim, w imieniu którego działają:

1)Józef Puczyński- Starosta Tczewski

2)Mariusz Wiórek - Wicestarosta zwanym dalej "Organizatorem", a Powiatem Nowodworskim, w imieniu którego działają:

1)Zbigniew Piórkowski- Starosta Nowodworski

2)Marcin Głowacki - Wicestarosta Nowodworski zwanym dalej "Uczestnikiem",

§ 1. 1)Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i realizacja przez Organizatora teoretycznej nauki zawodu w formie czterotygodniowego kursu, zwanego dalej turnusem dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Nowodworskiego wskazanych przez Uczestnika.

2)W sytuacji, gdy nie zostanie utworzona grupa uczniów lub w innych szczególnych przypadkach Organizator może zorganizować dokształcanie uczniów w formie konsultacji, po uzyskaniu zgody Uczestnika, na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. Nr 99, poz. 828).

3)Teoretyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie.

§ 2. 1)Odpłatność za przeprowadzenie turnusu wynosi 330 zł za ucznia.

2)Odpłatność za przeprowadzenie konsultacji uzależniona jest od liczby uczniów biorących udział w konsultacjach:

a) 1 uczeń - 1.650 zł,

b) 2 uczniów - po 825 zł za ucznia,

c) 3 uczniów- po 550 zł za ucznia,

d) 4 uczniów - po 400 zł za ucznia,

e) 5 uczniów i więcej - po 330 zł za ucznia.

3)Uczestnik jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi środków finansowych w wysokości ustalonej jako iloczyn stawki określonej w pkt 1 lub w pkt 2 niniejszego paragrafu oraz liczby uczniów uczestniczących w turnusach lub konsultacjach. Liczbę uczestników turnusu ustala Organizator, po rozpoczęciu turnusu.

4)Środki finansowe zostaną przekazane przez Uczestnika w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej - na konto Starostwa Powiatowego w Tczewie: Bank Spółdzielczy w Tczewie nr 42 8345 0006 0000 0954 2000 0063. Nota obciążeniowa wystawiana jest przez Organizatora po ukończeniu turnusu.

5)W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną ustawowe odsetki.

6)Organizator przedstawi Uczestnikowi rozliczenie środków finansowych otrzymanych w 2011 r. - do dnia 31 stycznia 2012 r.

7)Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia Uczestnik.

§ 3. 1)Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 4. 1)Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 5. 1)W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2)Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd.

§ 6. 1)Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2)Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3)Organizator przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta


Józef Puczyński


Wicestarosta


Mariusz Wiórek

Starosta


Zbigniew Piórkowski


Wicestarosta


Marcin Głowacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »