| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/102/11 RADA GMINY KOSCIERZYNA

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2012 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 25 ust. 3 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, z póź.zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 21 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póź.zm. Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2012 -2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr III/23/2002 Rady Gminy Kościerzyna z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Szulist


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nałożyła na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Proponowany 10-letni program obejmuje : I. prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, II. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali w kolejnych latach, III. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, IV. zasady polityki czynszowej, V. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem, VI. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, VII. wysokość wydatków w kolejnych latach, VIII. inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XII/102/11
RADA GMINY KOSCIERZYNA
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. nr 1 XII.102.11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »