| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Lipnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Lipnica, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy w Lipnicy deklarację, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie powstają odpady komunalne - zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy w Lipnicy deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipnicy i w poszczególnych sołectwach Gminy Lipnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/182/2013
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »