| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/2013 Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.594 i 645), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku,poz.749, 1101, 1342, 1529 oraz z 2013 roku,poz.35), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz.1172 oraz Nr 232,poz.1378 ), art.6 l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz.391 i 951 oraz 2013 roku, poz.21 i 228)Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się pobieranie na terenie gminy Sulęczyno opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, także w drodze inkasa.

§ 2. 1.Celem ułatwienia mieszkańcom Gminy Sulęczyno wykonywania obowiązków w zakresie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustala się sołtysa dla każdego sołectwa Gminy Sulęczyno inkasentem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Wykaz inkasentów, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Z tytułu terminowego wykonywania obowiązków inkasenci otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 5 % kwot wpłaconych. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

§ 4. 1.Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Sulęczyno.

2. Ostateczny termin odprowadzenia zainkasowanych opłat inkasent wpłaca w kasie Urzędu Gminy Sulęczyno niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po określonym terminie płatności.

3. Inkasenci, będąc osobami fizycznymi, dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/219/2013
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 19 września 2013 r.

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH INKASO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

TEREN INKASA

1

BASKE Bernadeta

Sołectwo Sulęczyno

2

STENCEL Maria

Sołectwo Mściszewice

3

ŁUKOWICZ Maria

Sołectwo Węsiory

4

LABUDA Kazimierz

Sołectwo Podjazy

5

THEUS Antoni

Sołectwo Kistowo

6

MALEK Bogdan

Sołectwo Borek

7

ZŁOCH Stanisław

Sołectwo Żakowo

8

DOMASZK Jan

Sołectwo Sucha

9

ZBLEWSKI Jan

Sołectwo Zdunowice


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2012 roku,poz.391 z późniejszymi zmianami) gmina ma możliwości wprowadzenia poboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa. Opłata pobrana w drodze inkasa będzie ułatwieniem dla mieszkańców oraz spowoduje bardziej efektywną ściągalność opłaty, a więc większe wpływy do budżetu. W związku z powyższym, przedmiotowa uchwała jest zasadna.

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno


Kazimierz GAWIN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »