| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/188/13 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 2 października 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. 2013r., poz. 594 z późn. zm.) i ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Jednolity tekst: Dz. U. z 2004, Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) i stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Usługi świadczone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo w zakresie obowiązującej ustawowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statutach w/w jednostek.

§ 2.

1. Za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo wymienionych w § 1 rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za :

1) korzystanie przez dziecko ze świadczeń realizowanych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę o którym mowa w §1,

2) wyżywienie dziecka.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1), obejmują realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przy zapewnieniu opieki pedagogicznej oraz bezpiecznych warunków pobytu.

§ 3.

Świadczenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo wykraczające poza czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują :

1) fachową opiekę pedagogiczną,

2) adaptację dzieci w środowisku przedszkolnym,

3) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,

4) rozwijanie zdolności twórczych,

5) wspieranie indywidualnych zainteresowań,

6) organizowanie imprez okolicznościowych,

7) prowadzenie zajęć rekreacyjnych,

8) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w placówce oświatowej.

§ 4.

Ustala się opłatę (wnoszoną w okresach miesięcznych) za realizację świadczeń wymienionych w §3, po czasie określonym w §1, w wysokości 1 zł za każda rozpoczętą godzinę.

§ 5.

Opłata, o której mowa w §4, nie obejmuje opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo oraz opłat dotyczących zajęć dodatkowych prowadzonych na życzenie rodziców przez inne podmioty.

§ 6.

Wysokość opłat za wyżywienie dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo określa dyrektor danej jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym, przy zastosowaniu zasad określonych w przepisach odrębnych.

§ 7.

Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych dziecku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo, w tym czas pobytu dziecka oraz wysokość i zasady pobierania opłaty za udzielane świadczenia określa umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem danej placówki a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XII/90/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ryjewo.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »