| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Skórcz

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594[1])) i art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.[2])) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885[3])), Rada Gminy Skórcz uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skórcz".

§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 4. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Skórczu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skórcz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Flatau


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/2013
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 22 listopada 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Skórcz

§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Skórcz.

2. Prawo otrzymania dotacji z budżetu Gminy Skórcz przysługuje osobie fizycznej, bądź wspólnocie mieszkaniowej, które zamierzają zrealizować na terenie gminy zadanie związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest na nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania na cele określone w przepisach prawa budowlanego.

3. Dotacje będą udzielane na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z likwidacją pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, bądź usunięciem azbestu złożonego na nieruchomości.

4. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa Rady Gminy Skórcz.

5. Dotacja przysługuje tylko jeden raz w roku budżetowym.

§ 2. 1. Dotacja na usuwanie materiałów zawierających azbest dotyczy wyłącznie kosztów związanych z ich usunięciem z obiektu budowlanego oraz kosztów unieszkodliwiania. Koszty zakupu nowych materiałów budowlanych oraz koszty robocizny związane z odbudową obiektu pokrywa wnioskodawca. Wielkość dotacji może wynieść maksymalnie 50% kosztów realizowanego zadania, jednak nie więcej niż 2000 złotych.

2. O kolejności dofinansowania decydować będą niżej wymienione kryteria:

a) okres eksploatacji obiektu budowlanego z wbudowanym azbestem,

b) kolejność wpływu wniosku do Urzędu Gminy Skórcz,

c) fakt wywiązywania się Wnioskodawcy z obowiązku corocznej aktualizacji
"Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania", jaka powinna być złożona Wójtowi Gminy Skórcz do 31 stycznia każdego roku.

3. Udzielanie dotacji realizowane będzie począwszy od roku 2014, nie dłużej jednak niż do roku 2032.

4. Wójt Gminy określi w formie zarządzenia wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację.

§ 3. 1. Osoba fizyczna ubiegająca się o uzyskanie dotacji celowej składa pisemny wniosek do Urzędu Gminy w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca każdego roku.

2. Wójt Gminy odmawia rozpatrzenia wniosku jeżeli jest niekompletny i wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia.

3. Wójt Gminy rozpatruje kompletne wnioski z uwzględnieniem kryteriów niniejszego regulaminu i środków finansowych określonych w uchwale budżetowej Rady Gminy.

4. Do rozpatrzenia wniosków Wójt może powołać komisję określając regulamin jej pracy.

5. Po rozpatrzeniu wniosków Wójt niezwłocznie informuje wnioskodawców i zaprasza do podpisania umowy tych, których wnioski rozpatrzono pozytywnie.

6. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku z powodu braku środków będą dofinansowane w roku następnym.

7. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a wnioskodawcą, która zawiera w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,

2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin realizacji zadania,

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

8. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki).


Uzasadnienie

Azbest jest zakwalifikowany jako odpad niebezpieczny dla zdrowia. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r, nr 3, poz. 20 z późn. zm.) wprowadziła zakaz produkcji wyrobów zawierających azbest oraz sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Termin likwidacji wyrobów zawierających azbest wynikający z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. Nr 8, poz. 31 ) to 31 grudnia 2032 roku . Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skórcz z dnia 19 listopada 2009 roku wprowadziła w życie "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórcz w latach 2009 - 2032". Zgodnie z danymi z tego programu na terenie Gminy Skórcz znajduje się jeszcze ok. 180,1 tys. m2tj. 2750 Mg .

W celu realizacji Programu Gmina podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wyrobów zwierających azbest.

Jedną z form realizacji programu może być także udzielanie dotacji finansowych dla podmiotów, które zdecydują się na usunięcie azbestu a w szczególności pokryć dachowych (eternit). Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość udzielania dotacji z budżetu gminy na to zadanie.

Po przyjęciu i wejściu w życie niniejszej uchwały oraz po przyjęciu uchwały budżetowej na dany rok, Wójt Gminy ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w formie dotacji celowych. Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosków w trybie niniejszej uchwały, Wójt Gminy zawrze umowy z podmiotami, którym udzielono dotacji. Upoważnienie do zawarcia umów przez Wójta Gminy i wymogi formalne umowy określa przepis art. 250 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała będzie powodowała skutki finansowe dla budżetu gminy zależne od każdorazowego stanowiska Rady Gminy określonego w uchwale budżetowej na dany rok.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia faktyczne, prawne i finansowe oraz wobec konieczności likwidacji odpadu niebezpiecznego tak szkodliwego dla zdrowia mieszkańców, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645. z 2013r.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, 139 i 165.

[3]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938. z 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaczorowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »