| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/261/13 Rady Gminy Pszczółki

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2014-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2. z tytułu umów, ktorych realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/172/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klamann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/261/13
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/261/13
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art.230 ustawy o finansach publicznych przed uchwaleniem budżetu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje zwoim zakresem rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata, nie krócej jednak niż okres realizacji zaplanowanych przedsięwzięć oraz okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Pszczółki okres ten obejmuje lata 2014-2022.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »