| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.III.4131.2.2014 Wojewody Pomorskiego

z dnia 29 stycznia 2014r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo na 2014 rok

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, z późn. zm)

stwierdza się nieważność

uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXV/224/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo na 2014 rok.

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2013 r. Rada Gminy Liniewo podjęła uchwałę Nr XXXV/224/2013 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo na 2014 rok.

W toku kontroli zgodności z prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Jako podstawę prawną podjęcia uchwały Rada Gminy Liniewo wskazała przepis art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r., poz. 594, z późn. zm), w związku z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430).

W kwestionowanej uchwale Rada Gminy Liniewo postanowiła wydzielić w budżecie gminy środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Liniewo oraz ustaliła maksymalną wysokość dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 100%, w miarę posiadanych środków. W załączniku nr 1 do uchwały Rada ustaliła zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo. Stosownie do § 6 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z przywołanym w podstawie prawnej uchwały art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z kolei przepisy § 6 ust. 2 i § 7 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków nakładają na organy prowadzące obowiązki:

1) opracowania na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek;

2) ustalenia w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek corocznie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Z powyższego wynika zatem, że organ prowadzący szkoły ma ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie zaś procentowo określoną wysokość opłat za kształcenie. Godzi się bowiem zauważyć, że opłaty pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia różnią się wysokością w zależności od kierunku nauki oraz rodzaju uczelni. Jednocześnie ustalając maksymalną kwotę dofinansowania Rada nie może zrezygnować z obowiązku wskazania w uchwale specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane (§ 7 rozporządzenia).

W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Liniewo nie jest umocowana również na podstawie wyżej cytowanych przepisów do ustalenia w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wskazane w uchwale przepisy prawa nie mogą stanowić normy materialnoprawnej upoważniającej Radę Gminy Liniewo do ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nie istnieje również żaden inny przepis prawa, który upoważniałby Radę Gminy do ustalania tych zasad.

W doktrynie i orzecznictwie sądowym utrwalone jest stanowisko, że podjęcie uchwały będącej aktem prawa miejscowego bez wymaganego upoważnienia ustawowego stanowi istotne naruszenie prawa. Podjęcie zaskarżonej uchwały ustalającej zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, jak wykazano wyżej nie znajdowało bowiem podstaw ani w art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawie o samorządzie gminnym, ani też w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela jak również § 6 ust. 2 i § 7 cytowanego rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego.

Podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii istotnych naruszeń, np. w razie podjęcia uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak "Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny", publ. Samorząd Terytorialny 2001 r., z. 1-2, s. 101-102).

Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, że podjęcie przez Radę Gminy Liniewo w dniu 20 grudnia 2013 r. uchwały Nr XXXV/224/2013 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Liniewo na 2014 rok w sposób istotny narusza prawo i w tej sytuacji należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Biorąc pod uwagę powyższe - orzeczono jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »