| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Łęczyce

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U.2014.191), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.2013.594) Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który obowiązuje od 01.01.2015 roku do 31.12.2015r.

§ 2. Regulamin wynagradzania nauczycieli uzgodniono ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XLIII/139/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Łęczyce.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych od stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Krzysztof Licau


Załącznik do Uchwały Nr III/16/2014
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Regulamin wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce.

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o :

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U.2014.191 ),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spotru z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U.2014.416),

3) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, zespół kształcenia i wychowania dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce,

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki o której mowa w pkt 3,

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

7) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

§ 2. 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, określa rozporządzenie.

2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:

1) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

2) nagród jubileuszowych,

3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

4) zasiłku na zagospodarowanie,

5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,

określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, czyli 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego ustalonego według osobistego zaszeregowania.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Nauczycielowi w zależności od osiąganych wyników pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Warunkami przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim działającym na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

§ 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny planuje się na dany rok budżetowy w wysokości 4% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Wójt Gminy. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ustalając wysokości dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania uwzględnia się poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 4 ust.2.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości do 600zł.

6. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

7. Dodatek motywacyjny przysługuje w pełnej wysokości w trakcie całego okresu na jaki został przydzielony.

Dodatek funkcyjny

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:

1) dyrektorowi szkoły ( szkoły podstawowej, zespołu szkół, zespołu kształcenia i wychowania, gimnazjum ) liczącej:

a) do 9 oddziałów - ( 700 zł - 1200 zł ),

b) od 10 do 20 oddziałów - ( 1200 zł - 2000 zł ),

c) powyżej 20 oddziałów - ( 2000 zł - 2500 zł ).

2) wicedyrektorowi - ( 419 zł - 632zł )

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Wójt Gminy uwzględniając między innymi:

1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły,

2) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

a) współpracę z organem prowadzącym lub bezpośrednim przełożonym - m.in. terminowe wykonywanie zadań,

b) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego,

c) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły,

d) umiejętności organizacyjne,

e) kształtowanie struktury organizacyjnej szkoły,

f) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, inspirowania oraz pomagania w rozwoju zawodowym nauczycieli.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie oraz w ramach przyznanych środków finansowych.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi któremu powierzono:

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 140

2) funkcję doradcy metodycznego - w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, który pełni tą funkcję,

3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 60zł.

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 ust.1 i ust. 5, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 8. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatków, o których mowa w § 6 ust.5.

Dodatek za warunki pracy

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w przepisach rozporządzenia.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje nauczycielowi za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w takich warunkach.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy w warunkach trudnych i uciążliwych oblicza się jak w § 10 ust. 1, powiększoną o:

1) 20 % - za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

2) 30 % - za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim,

3) 25 % - za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkole podstawowej,

4) 20 % - w pozostałych przypadkach stanowiących wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy określonych w rozporządzeniu.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób określony w ust.1.

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art.. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1, ust.2, i ust.4 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Wynagrodzenie za godziny, ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dnia ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela lub ustalony zgodnie z art..42 ust.7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1,25% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, dla nauczycieli,

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta gminy.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom określa odrębna uchwała Rady Gminy Łęczyce.

Dodatki socjalne

§ 12. Dodatek mieszkaniowy

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć ( w placówce dla której organem prowadzącym jest Gmina Łęczyce) i posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy , niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu .

2. Wysokość dodatku , o którym mowa w ust.1 jest uzależniona od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie :

1) przy jednej osobie w rodzinie - 43 zł,

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 53 zł,

3) przy trzech osobach w rodzinie - 64 zł ,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 80 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących :

1) małżonka,

2) rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu ,

3) dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela lub jego małżonka do ukończenia 18 roku życia , a w sytuacji dalszego kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.71b ustawy o systemie oświaty, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,

4) w przypadku dzieci będących studentami do czasu ukończenia studiów wyższych nie później niż do ukończenia 26 roku życia.

4. Małżonkom, którzy są nauczycielami oraz nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek , wypłacony przez wskazanego pracodawcę.

5. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor Wójta Gminy o zaistniałej zmianie członków rodziny.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

§ 13. Dodatek wiejski

1. Dodatek wiejski wypłaca się z dołu.

Przewodniczący Rady Gminy w Łęczycach


Krzysztof Licau

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »