| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), uchwala się:

§ 1.

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVI/235/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Gross


Załącznik do Uchwały NR VIII/51/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Kryteria i tryb

przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. W budżecie Powiatu Nowodworskiego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Specjalny fundusz nagród dzieli się wg zasady:

1) 20% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Starosty Nowodworskiego;

2) 80% środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora szkoły/placówki.

3. Środki specjalnego funduszu nagród, w wysokości określonej w ust. 2, pozostają w dyspozycji podmiotów przyznających nagrody.

4. Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe może dokonać zwiększenia specjalnego funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrodę Starosty Nowodworskiego.

§ 2.

1. Środki z funduszu są przeznaczone dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, posiadających wyróżniającą ocenę pracy dokonaną w ostatnich 5 latach lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w ostatnim roku.

2. Starosta Nowodworski - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - może przyznać nagrodę na wniosek:

1) dyrektora szkoły/placówki oświatowej;

2) rady pedagogicznej;

3) rady rodziców;

4) związków zawodowych zrzeszających nauczycieli;

5) Inspektora ds. oświaty Starostwa Powiatowego.

2. Dyrektor szkoły/placówki oświatowej - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - może przyznać nagrodę nauczycielowi szkoły/placówki na wniosek:

1) rady pedagogicznej;

2) rady rodziców;

3) własny.

3. Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej roku.

4. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki.

Rozdział II.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela

§ 3.

1. Przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela bierze się pod uwagę szczególną aktywność i znaczące sukcesy w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

w szczególności, gdy nauczyciel:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone egzaminem gimnazjalnym, maturalnym i/lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe /kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną,

b) osiąga wysokie wyniki nauczania, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, opracowania programów i publikacji,

d) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami,

e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;

2) w zakresie pracy wychowawczej:

a) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, szczególnie w zakresie integracji środowiska lokalnego,

b) sprawuje opiekę nad organizacjami działającymi w szkole i osiąga wymierne efekty działania tych organizacji,

c) przygotowuje ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów/wychowanków oraz aktywnie uczestniczy w ich realizacji,

d) aktywnie włącza się w przygotowanie i prowadzenie wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży;

3) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) wykazuje zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły - organizuje pomoc i opiekę uczniom/wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i patologicznych; udziela pomocy uczniom/wychowankom z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

b) organizuje współpracę szkoły/placówki z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, profilaktykę oraz rozwój psychologiczno-pedagogiczny ucznia i jego rodziny,

c) organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły/placówki, rozwija formy aktywnego współdziałania szkoły z rodzicami,

d) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, wandalizmu oraz agresji fizycznej i słownej,

e) sumiennie realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę;

4) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki:

a) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

b) współpracuje z uczelniami i ośrodkami metodycznymi,

c) efektywnie uczestniczy w działaniach na rzecz współpracy z innymi szkołami/ placówkami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,

d) wykazuje inicjatywę i skuteczność na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych lub innej pomocy rzeczowej dla szkoły,

e) podejmuje działania na rzecz promowania szkoły w środowisku i kreowania jej pozytywnego wizerunku, m.in. poprzez efektywny udział w pracach różnych instytucji oraz w działalności organizacji społecznych,

f) efektywnie wypełnia zadania i obowiązki, w szczególności wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów,

g) doskonali własny warsztat pracy poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

Rozdział III.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela,

któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły/placówki

§ 4.

1. Nagroda Starosty Nowodworskiego przyznawana jest dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły/placówki oświatowej, który legitymuje się wyróżniającymi i znaczącymi w skali powiatu osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z kryteriami zapisanymi w § 3, oraz dodatkowo:

1) dba o wysoki poziom nauczania poprzez wzorową organizację pracy szkoły, kreowanie twórczej atmosfery pracy, realizację prawidłowej polityki kadrowej, inspirowanie nauczycieli do samokształcenia i wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;

2) skutecznie wprowadza zmiany wynikające z funkcjonowania systemu oświaty;

3) rozwija ofertę edukacyjną szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z uwzględnieniem uwarunkowań rynku pracy a także oczekiwań młodzieży oraz potrzeb środowiska lokalnego;

4) efektywnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe;

5) wykazuje wzorową dbałość o bazę szkoły/placówki, inicjuje i podejmuje działania
na rzecz poprawy i rozwoju bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły;

6) dba o bezpieczeństwo uczniów/wychowanków i pracowników szkoły/placówki;

7) uzyskuje pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

8) solidnie i terminowo wywiązuje się z zadań określonych w przepisach oświatowych dla stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie niż określony w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/ placówki oświatowej w sekretariacie szkoły/placówki - w terminie do 20 września każdego roku.

4. Wnioski o przyznanie nagród sporządza się ściśle według wzorów określonych w załącznikach, odpowiednio:

1) wzór wniosku o Nagrodę Starosty Nowodworskiego stanowi załącznik nr 1;

2) wzór wniosku o nagrodę Dyrektora szkoły/placówki stanowi załącznik nr 2.

5. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Nowodworskiego dla nauczycieli podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, zgodnie z regulaminem rady danej szkoły/placówki.

§ 6.

1. Starosta podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji, w skład której wchodzą:

1) Przedstawiciel Rady Powiatu - Przewodniczący Komisji Oświaty;

2) Przedstawiciel Zarządu Powiatu - Wicestarosta;

3) Przedstawiciel związków zawodowych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego zrzeszających nauczycieli;

4) Inspektor ds. oświaty Starostwa Powiatowego.

2. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

3. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Starosta.

4. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w § 5, nie będą rozpatrywane.

§ 7.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.


Załącznik Nr 1 do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski

..................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ STAROSTY NOWODWORSKIEGO

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

........................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) (nazwa szkoły/placówki*)

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: ………………………………...……………………………

2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ………………………………………………………………

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: …………………………………………………………………

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: .......................... Data: .............................

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania (z ostatnich 5 lat)

8. Uzasadnienie wniosku - opis osiągnięć dotyczy okresu od ostatniej daty otrzymania Nagrody Starosty (w przypadku jej otrzymania)

9. Opinia rady pedagogicznej.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ........... zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 2do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek,

do Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek,

dla których organem prowadzącym

jest Powiat Nowodworski

................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI*

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

........................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) ( nazwa szkoły/ placówki)

1. Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………..

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ……………………………………………………………….

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: ………………………………………………………………….

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: ................... Data: ......................

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania (z ostatnich 5 lat)

8. Uzasadnienie wniosku

9. Opinia rady pedagogicznej.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu .......... zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

11. Przyznaję/nie przyznaję* Nagrodę Dyrektora Szkoły/Placówki*

.......................................................................................................................................................................

(uzasadnienie w przypadku nieprzyznania nagrody)

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Przy ustalaniu powyższych zasad ustawa zobowiązuje organ prowadzący do uwzględniania w szczególności sposobu podziału środków na nagrody, trybu zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. W myśl art. 91d cytowanej ustawy, kompetencje organu prowadzącego określonego w art. 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio rada powiatu.

W budżecie organu prowadzącego wyodrębniane są środki finansowe w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki z funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.

Dotychczas kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek powiatu nowodworskiego uregulowane były w uchwale Nr XXVI/235/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród Starosty Nowodworskiego oraz Dyrektora szkoły/placówki, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Nowodworskiego.

W związku z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Nowym Dworze Gdańskim dotyczącym poszerzenia podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o nagrodę Starosty Nowodworskiego przygotowano projekt zmiany uchwały.

Zasadnicza zmiana dotyczy określenia podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także szczegółowych kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze. Przedkładany projekt uchwały, na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 167), został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Nowodworskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »