| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Gniewino

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami)[1]) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)[2])

RADA GMINY GNIEWINO
uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr 402/LXV/2006 Rady Gminy Gniewino z dnia 21 lipca 2006 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Judyta Smulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 września 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) formy pomocy;

2) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

3) zasady ustalania wysokości i sposobu wypłaty stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

5) postanowienia końcowe.

2. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji przyznawana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gniewino, będących w trudnej sytuacji materialnej lub losowej.

§ 2.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. 2004r . Nr 256 poz. 2572 ze zmianami);

2) szkole - należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek, o którym mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

3) ucznia - należy rozumieć przez ucznia, słuchacza i wychowanka, o którym mowa w art.90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 2.
Formy Pomocy

§ 3.

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników itp.: zeszytów i przyborów szkolnych; plecaka, torby sportowej, odzieży sportowej i obuwia sportowego, stroju galowego wymaganego przez szkołę, sprzętu komputerowego, tuszu do drukarki itp. biurka i krzesła do nauki oraz innych pomocy dydaktycznych uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:

a/ w zakresie opłat stałych za naukę uiszczanych na rzecz szkół - czesnego,

b/ w zakresie dojazdu do i ze szkoły, oraz zakwaterowania w internacie / bursie /,

c/ w zakresie żywienia w stołówkach szkolnych lub internatu,

3) innych pomocy edukacyjnych niezbędnych do nauki wymaganych przez szkołę,

3. Wysokość świadczenia uzależniona jest od:

1) wysokości dochodów na osobę w rodzinie;

2) wystąpienia w rodzinie okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust.1 ustawy z dnia

7 września 1991 roku o systemie oświaty takich jak:

· bezrobocie

· niepełnosprawność

· ciężka lub długotrwała choroba

· wielodzietność

· rodzina niepełna

· alkoholizm i narkomania

· niewydolność wychowawcza rodziców

· zdarzenie losowe

4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art, 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zmianami ).

5. Maksymalna kwota zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zmianami).

6. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny np: spadku, pobierania dopłat bezpośrednich itp. rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 3.

1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Gniewino, działając z urzędu lub na wniosek osób uprawnionych.

2. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawca składa się w Urzędzie Gminy Gniewino do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów oraz zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Wójt Gminy przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej, w wysokości, formie i na okres wskazany w decyzji.

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Rozdział 4.
Zasady ustalania wysokości i sposobu wypłaty stypendium szkolnego.

§ 4.

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty i nie może przekroczyć miesięcznie 200%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 114 ze zmianami).

2. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zmianami.)

3. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, ustala się zróżnicowane stypendium szkolne, którego wysokość wynosi:

· przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 netto - 90% kwoty, o której mowa w ust. 2;

· przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 150,01 zł do 300 netto - 85% kwoty, o której mowa w ust. 2;

· przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 300,01 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) - 80% kwoty, o której mowa w ust.2;

4. Stypendium szkolne w wysokości określonej w ust. 3 ulega zwiększeniu o:

1) 3% kwoty określonej w ust. 2, w przypadku, gdy w rodzinie występują od 2 do 4 z okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

2) 6% kwoty określonej w ust. 2, w przypadku, gdy w rodzinie występuje więcej niż 4 z okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5. Kwota stypendium ustalona według zasad określonych w ust.3 i 4 jest zaokrąglana do pełnych złotych w górę.

6. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do dnia 31 grudnia - stypendium przyznane na miesiące okresu wrzesień - grudzień danego roku szkolnego;

2) do dnia 30 czerwca - stypendium przyznane na miesiące okresu styczeń- czerwiec danego roku szkolnego.

7. Pomoc materialna, o której mowa w § 4 ust.3 i 4 będzie realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków i przedstawieniu odpowiednich faktur lub rachunków.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 5.

1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do Wójta Gminy i składa w Urzędzie Gminy Gniewino.

2. Realizacja formy udzielania zasiłku szkolnego i jego wysokość określona jest w formie decyzji.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Gniewino, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

5. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy jakiekolwiek zdarzenie zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, a w szczególności:

1) pożar lub zalanie mieszkania, domu;

2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia;

3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;

5) inne okoliczności utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniające naukę ucznia.

6. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur szkolnych, słowników, itp., zeszytów i przyborów szkolnych, plecaka, torby sportowej, odzieży sportowej i obuwia sportowego, stroju galowego wymaganego przez szkołę, okularów korekcyjnych, instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, tuszu do drukarki, itp., biurka i krzesła do nauki oraz innych pomocy uznanych za niezbędne w trakcie nauki szkolnej.

7. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zostać załączony dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego.

8. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku jeżeli wystąpią każdorazowo inne okoliczności faktyczne niezależnie od stypendium szkolnego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 6.

1. W przypadku przyznania pomocy materialnej w formie rzeczowej wypłata środków finansowych następować będzie na podstawie przedłożonych odpowiednich rachunków potwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę, do wysokości określonej w decyzji przyznającej pomoc, w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

2. W przypadku przyznania pomocy w formie pieniężnej wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia realizacji przyznanej pomocy udokumentować fakt jej zrealizowania.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewino


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. Nr 645 i poz. Nr 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. Nr 379 i poz. Nr 1072

[2]) Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »