| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Potęgowo

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Potęgowo

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Potęgowo
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Potęgowo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo


Waldemar Zientarski


Załącznik do Uchwały Nr XV/101/2015
Rady Gminy Potęgowo
z dnia 13 listopada 2015 r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

z mieszkańcami Gminy Potęgowo

§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się:

a) w przypadkach przewidzianych ustawami,

b) w innych sprawach ważnych dla gminy.

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie będącej przedmiotem konsultacji

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Potęgowo.

4. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia.

5. W zarządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 określa się:

a) przedmiot konsultacji,

b) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

c) zasięg terytorialny,

d) formy przeprowadzenia konsultacji,

e) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 2.

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

1. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

a) gdy wymagają tego przepisy ustaw,

b) z inicjatywy Wójta Gminy Potęgowo,

c) na wniosek komisji Rady Gminy Potęgowo,

d) na wniosek grupy radnych w liczbie co najmniej 5 osób,

e) na wniosek o przeprowadzenie konsultacji mieszkańców Gminy Potęgowo(w liczbie co najmniej 50 osób).

2. Wniosek powinien zawierać:

a) termin i zakres terytorialny konsultacji,

b) sposób zorganizowania konsultacji,

c) przedmiot konsultacji.

3. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Potęgowo w terminie miesiąca licząc, od dnia złożenia.

4. Konsultacje wynikające z ustaw przygotowuje i przeprowadza Wójt Gminy.

5. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w § 2 ust. 2 powinien zawierać:

a) wskazanie osoby (osób) upoważnionej(ych) do kontaktów w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych,

b) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i podpis.

6. Wójt Gminy informuje osoby, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt. a o sposobie załatwienia złożonego wniosku.

7. W konsultacjach brać udział mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy Potęgowo.

§ 3.

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Potęgowo

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

a) spotkania z mieszkańcami,

b) badanie opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego

c) poprzez umieszczenie projektu dokumentu, założeń doprojektu dokumentu lub propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronieinternetowej Urzędu Gminy Potęgowo i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej formularza zgłoszenia uwag, formularza ankietowego.

2. Oprócz wyżej wymienionych form dodatkowo udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii poprzez:

a) skrzynkę na skargi i wnioski umieszczoną w holu Urzędu Gminy Potęgowo,

3. Każdą konsultację przeprowadza się przynajmniej w jednej formie określonej w § 3 ust. 1.

4. Konsultacje z mieszkańcami powinny trwać nie krócej, niż 7 dni.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy Potęgowo podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Wójt Gminy Potęgowo przedstawia również wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy.

3. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy Potęgowo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »