| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.XXXII.2016 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Debrzno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc: uchwała nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 778), uchwała nr 19.XXXVIII.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 2167), uchwała nr 41.XLIV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3566) oraz uchwała nr 32.LVII.2014 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 41.XLIV.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Załącznika do uchwały Nr 70.XXXII.2012 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 2598).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie


Zdzisław Józef Marek


Załącznik do Uchwały Nr 40.XXXII.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 24 czerwca 2016 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY DEBRZNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Debrzno, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

2. odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów publicznych z remontów i budów składających się na odpady komunalne,

3. odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),

4. odpadach niebezpiecznych rozumie się przez to frakcje odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),

5. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium składających się na opakowania komunalne,

6. odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),

7. odpadach wielogabarytowych - rozumie się przez to jeden strumień odpadów komunalnych,

8. odpadach zlewnych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji uprawy ogrodów i terenów zielonych,

9. podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami, które posiadają stosowne zezwolenie wydane przez Burmistrza lub organ jednostki albo podmiot, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.

10. stacjach zlewnych - przez które rozumie się instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi,

11. właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

12. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się to przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości w miejscu ich powstawania,

13. zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. poz. 921 z późn. zm.)

14. zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.),

15. zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. poz. 921 z późn. zm.).

§ 3. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.,

2. Treść regulaminu jest zgodna z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 i wskazuje Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Nowym Dworze jako instalację regionalną.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1) szkło,

2) papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony z samochodów osobowych,

5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

6) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe,

8) powstający w gospodarstwach domowych popiół.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4 ust 2.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez uprzątnięcie mechaniczne, ręczne lub przy pomocy środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego innych niż opisane w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić:

1) na chodnikach - do 2/3 szerokości,

2) na pozostałych terenach - do szerokości min. 1,5 m (pobocze przy posesji, w taki sposób, aby było możliwe przejście dla pieszych, wzdłuż nieruchomości).

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 3 pkt 2 nie stosuje się.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób nie zanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych osobowych (z wyłączeniem autobusów i samochodów o masie całkowitej powyżej 3,5 t.) poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w gminie stosować można:

1) worki co najmniej 35 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) pojemnik 60 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

4) pojemnik 110 litrowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

6) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

7) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

8) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

9) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,

10) pojemnik 6000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

11) pojemnik 7500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

12) pojemnik 8000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

13) pojemnik 10000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty,

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 4 ust 1 pkt 1, 2 i 6 powinny być utrzymane w kolorze:

1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych,

4) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.

5) Dopuszcza się alternatywnie rozwiązanie z dwoma pojemnikami:

- żółtym - papier tworzywa, metale i opakowania oraz szkło

- czarnym lub zielonym - komunalne odpady zmieszane.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

4. Na pojemnikach o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę o formacie minimalnym A4, w kolorze odpowiednim dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 2, napis:

1) "PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE" - wykonany czarną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 1,

2) "SZKŁO" - wykonany czarną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 2,

3) "ODPADY ZIELONE" - wykonany czarną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 3,

4) "ODPADY ZMIESZANE" - wykonany białą czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 4,

5) "POPIOŁY"- wykonany białą czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 4.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 3-13.

6. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji, gdy ilość wytworzonych komunalnych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w ust 8.

7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

2) 2 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;

3) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal, dla lokali handlowych;

4) 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) 120 litrom, dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji;

6) 120 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych;

7) 20 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji;

8) 60 litrom na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 5 litrom poza tym okresem, dla ogródków działkowych.

8. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 8 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.

9. Dopuszcza się możliwość kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

10. Rodzajem pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych są kosze uliczne.

11. Odległość między koszami ulicznymi rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danych terenie natężenia ruchu pieszych.

12. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 8. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,

3) poddawanie pojemników co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,

4) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników.

5) właściciel nieruchomości odpowiada materialnie za uszkodzenie bądź utratę pojemnika zaistniałą z jego winy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na tydzień, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej

Nieruchomości mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

komunalne odpady zmieszane

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

2 razy w tygodniu

co najmniej 1 raz na 2 tygodnie

papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

szkło

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

co najmniej 1 raz w miesiącu

Biodegradowalne, w tym zielone

1 raz w miesiącu w okresie kwiecień-wrzesień;

1 raz w miesiącu w okresie kwiecień- wrzesień;

1 raz w miesiącu w okresie kwiecień- wrzesień;

1 raz na 2 miesiące w okresie październik-marzec

1 raz na 2 miesiące w okresie październik- marzec lub jeden raz w tygodniu w okresie styczeń-grudzień

1 raz na 2 miesiące w okresie październik- marzec

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony

3 razy w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

3 razy w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

3 razy w roku w zależności od potrzeb do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

Popiół pochodzący z gospodarstw domowych

1 raz w miesiącu w okresie październik-kwiecień;

1 raz w miesiącu w okresie październik-kwiecień;

1 raz w miesiącu w okresie październik- kwiecień;

1 raz na 2 miesiące w okresie maj- wrzesień

1 raz na 2 miesiące w okresie maj- wrzesień

1 raz na 2 miesiące w okresie maj-wrzesień

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:

1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku;

2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku;

3) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję do krawężnika lub przy pergolach śmietnikowych w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu i odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie wpisanej do rejestru działalności regulowanej lub dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego adres wskazany jest na stronie internetowej Urzędu.

5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:

a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy i stronie RIPOK Nowy Dwór,

b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych,

c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) których adresy są dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy i stronie RIPOK Nowy Dwór lub do specjalnego samochodu objeżdżającego poszczególne ulice, wsie według wyznaczonego harmonogramu, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy i stronie RIPOK Nowy Dwór, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy;

6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

a) do PSZOK lub Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,

b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie tych odpadów w workach lub innych pojemnikach i udostępnienie w terminie określonym w harmonogramie wywozu odpadów.

8) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Debrzno prowadzony jest przez Gminę Debrzno.

9) PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na działce nr 760/4, 760/27 położonej w miejscowości Grzymisław. Odpady przyjmowane są po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Miasta i Gminy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej.

10) Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych. Odpady dostarczane są samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Debrzno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11) W PSZOK w Grzymisławiu przyjmowane są niżej wymienione odpady (nie dotyczy przedsiębiorców):

a) odpady wielkogabarytowe,

b) zużyte opony,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),

e) odpady budowlano-rozbiórkowych pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany itp.)- gromadzone w workach,

f) zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjnyjne (świetlówki),

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tonerach itp.,

i) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone.

j) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal),

k) odpadową papę.

2. Wystawianie worków z odpadami komunalnymi w miejsca, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru określonym w harmonogramie.

3. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym Regulaminie, przy czym odbiór odpadów następuje na podstawie umowy zwartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a przepisów określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 nie stosuje się.

4. Właściciele nieruchomości (terenów publicznych) zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.

4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbycia się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości do stacji zlewnych.

§ 13. 1. Na terenie Gminy Debrzno biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się;

1) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomość, do koszy ulicznych i pojemników innych właścicieli;

2) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejsca do tego nie przeznaczone;

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczone do tego celu stacjami zlewnymi;

4) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i

minimalna pojemnośćpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach

przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie

§ 15. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego między innymi:

1) przystanków komunikacji miejskiej,

2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

3) targowisk, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się z ęstotliwością gwarantującą bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.

2. Odpady uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości usuwane są poprzez ich przekazanie do miejsc zagospodarowania.

3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach minimalnych:

1) 30 litrów - wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego,

2) 40 litrów - na przystankach komunikacji miejskiej,

3) 50 litrów - przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,

4) zgodnej z § 7 ust. 1 - na targowiskach,

5) zgodnej z § 7 ust. 1 - na terenie ogródków działkowych.

4. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do potrzeb, jednak w przypadku określonym w pkt 3 nie może być mniejsza niż 1 raz na dzień.

5. Usuwanie odpadów z cmentarzy odbywa się w miarę potrzeb.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.

§ 17. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok,

2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.

Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

§ 20. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach w granicach administracyjnych miasta zobowiązani są przestrzegać zapisów w § 19 a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) prowadzić deratyzację pomieszczenia, w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy do roku wiosną i jesienią realizowana przez podmiot uprawniony,

3) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Debrzno każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »