| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/398/10 Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok polegającej na dostosowaniu uchwały Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r., do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz.220; Nr 62, poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) i art. 1, art. 121, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/383/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2010, wprowadza się następujące zmiany:
I. Treść uchwały otrzymuje brzmienie:
"Część I.
Ustalenia dotyczące budżetu Miasta i Gminy Skawina
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 116 013 613 zł, w tym:
1) dochody bieżące 95 574 496 zł,
2) dochody majątkowe 20 439 117 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 122 286 420 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,w tym:
1) wydatki bieżące 88 562 798 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.,
2) wydatki majątkowe 33 723 622 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 272 807 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
4. ustala się przychody budżetu w kwocie 15 000 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 8 727 193 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2
Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 3
Ustala się:
1) dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 4
Ustala się:
1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
2) wydatki na zadania przewidziane do współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.1.
§ 5
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 6
Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwotach:
1) Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 3 350 000 zł,
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie 550 000 zł,
3) Muzeum w Skawinie 100 000 zł.
§ 7
Tworzy się:
1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 700 000 zł,
2) rezerwę celową budżetu na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w kwocie 1 420 000 zł,
3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł,
4) rezerwę celową na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych w kwocie 500 000 zł.
Część II.
Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe
§ 8
Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 3 000 000 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 6 272 807 zł,
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 8 727 193 zł.
§ 9
Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:
1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w załączniku Nr 8 i Nr 8.1,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku - na łączną kwotę 5 500 000 zł,
3) udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt. 2, z których łączna wartość wraz z zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt.2,
4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3 000 000 zł,
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
6) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
Część III.
Ustalenia dodatkowe i końcowe
§ 10
Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2010, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Miasta i Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 11
1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
2) Ustala się szczegółowość:
1)informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,
2) informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2010 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Sportu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum - w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych).
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego."
II. Dotychczasowe załączniki od Nr 1 do Nr 13 do uchwały, zastępuje się nowymi załącznikami od Nr 1 do Nr 12 do projektu uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Kuflowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 8.1
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 9
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/398/10
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »