| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowy Sącz

z dnia 22 czerwca 2010r.

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) w związku z art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami ), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Zespołowi Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2010 roku.

Wiceprzewodniczący Rady

Stefan Chomoncik


Załącznik do Uchwały Nr LXVII/684/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SCENTRALIZOWANEJ OBSŁUGI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ
W NOWYM SĄCZU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej w Nowym Sączu, zwany dalej "Zespołem" jest jednostką organizacyjną Miasta Nowego Sącza prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2. 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu, został utworzony na mocy Zarządzenia Wojewody Nowosądeckiego z dnia 4 marca 1977 r. i działa na podstawie:

1)art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2)ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

3)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami.),

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami),

5)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

6)ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

7)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

8)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późniejszymi zmianami),

9)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. z 1992 r. Nr 100, poz. 502 z późniejszymi zmianami),

10)wewnętrznych regulaminów Zespołu,

11)niniejszego Statutu.

2. Zespół nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1. Terenem działalności Zespołu jest Miasto Nowy Sącz oraz inne gminy, z terenu których pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne umowy.

2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Nowy Sącz.

3. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Urząd Miasta Nowego Sącza - Wydział Edukacji.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania

§ 4. Celem działania Zespołu jest wykonywanie w imieniu Miasta zadań polegających na:

1. Prowadzeniu kompleksowej obsługi finansowo - księgowej nauczycieli, pracowników administracji oraz emerytów i rencistów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wspólną działalność socjalną w zakresie pożyczek mieszkaniowych.

2. Świadczeniu pomocy Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

§ 5. 1. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1)opracowywanie planu i realizacja budżetu Zespołu,

2)prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej:

- wydatków budżetowych,

- dochodów budżetowych,

- funduszu świadczeń socjalnych,

3)obsługa finansowo - księgowa Zespołu,

4)opracowywanie materiałów analitycznych i sprawozdawczych (rzeczowych, finansowych, osobowych itp.),

5)sprawozdawczość finansowa i statystyczna do Głównego Urzędu Statystycznego,

6)zapewnienie warunków socjalno - bytowych pracownikom Zespołu,

7)prowadzenie składnicy materiałów archiwalnych Zespołu,

8)sporządzanie okresowych, rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,

9)obsługa finansowo - księgowa środków funduszu świadczeń socjalnych,

10)zarządzanie środkami scentralizowanego funduszu mieszkaniowego wydzielonymi z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych nauczycieli oraz innych pracowników, emerytów i rencistów - byłych pracowników jednostek oświatowych Miasta Nowego Sącza i gmin spoza miasta Nowego Sącza, z terenu których pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne umowy,

11)prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, której członkami są pracownicy, emeryci i renciści jednostek oświatowych Miasta Nowego Sącza i gmin spoza miasta Nowego Sącza, z terenu których pracodawcy jednostek oświatowych zawarli z Zespołem stosowne umowy,

12)wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

Rozdział 3.
Organizacja jednostki

§ 6. 1. W Zespole funkcjonują następując komórki organizacyjne:

1)komórka ds. obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników oświaty przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu działania Zespołu,

2)komórka ds. obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

2. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1)kierownik jednostki,

2)główny księgowy.

3. Działalnością Zespołu kieruje Kierownik jednostki, który reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.

4. Kierownik działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta.

5. Kierownika powołuje Prezydent Miasta i nawiązuje z nim stosunek pracy.

6. Kierownik wykonuje zadania Zespołu przy pomocy Głównego Księgowego Zespołu oraz pozostałych pracowników Zespołu, zatrudnionych na stanowiskach w liczbie określonej w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

7. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Kierownik w porozumieniu z głównym księgowym w przydziałach czynności dla pracowników.

8. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Zespołu oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników zatrudnionych w Zespole.

9. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

§ 7. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny Zespołu.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 8. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

2. Działalność finansową Zespołu regulują przepisy obowiązujące samorządowe jednostki budżetowe.

§ 9. Zespół prowadzi rachunki bankowe:

1. Budżetowy.

2. Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 10. 1. W Zespole funkcjonuje odrębny rachunek bankowy dla Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, na którym gromadzone są środki stanowiące wkłady członków. Środkami tymi zarządzają osoby zgodnie ze Statutem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, oddelegowane przez Kierownika Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu.

2. Środki zgromadzone na rachunku bankowym są własnością członków Kasy i ich gospodarowaniem zajmuje się Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, który ponosi pełną odpowiedzialność finansową i merytoryczną.

§ 11. 1. Organ tworzący jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej z chwilą uruchomienia wyposażył ją w majątek w postaci środków trwałych i obrotowych.

2. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania.

§ 12. 1. Podstawą działalności Zespołu jest roczny plan finansowy.

2. Koszty obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz prowadzenia wspólnej działalności socjalnej w części przeznaczonej na pożyczki mieszkaniowe pokrywają pracodawcy tych członków.

3. Zespół prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Procedury ustalania i zmiany planu finansowego określają odrębne przepisy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmiany statutu dokonywane są przez Radę Miasta Nowego Sącza.

§ 14. 1. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu używa pieczęci - stempla w brzmieniu obejmującym pełną nazwę oraz adres jej siedziby, nr telefonu i NIP.

2. Zespół używa przy znakowaniu spraw skrótu: ZSOF - K.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Wiceprzewodniczący Rady

Stefan Chomoncik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »