| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/358/10 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz § 2
i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1)posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2)posiadać nadany numer NIP,

3)przedstawić tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych. Specjalistyczne pojazdy muszą być:

a) trwale oznakowane nazwą firmy, adresem i telefonem kontaktowym,

b) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

c) w obudowie uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza oraz transy przejazdu,

d) dezynfekowane.

4)udokumentowanie w formie zaświadczenia braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich przejęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsca odzysku i unieszkodliwienia, o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn.zm.),

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewna.

§ 2. 1. Przedsiębiorca w zakresie należytego poziomu wykonywania usług zobowiązany jest do:

1)zapewnienia odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,

2)okresowego odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez odbierającego odpady lub w miarę potrzeb na zlecenie,

3)transportowania odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi, służącymi do opróżniania bezodpływowych zbiorników wybieralnych w ilości zapewniającej systematyczną obsługę właścicieli nieruchomości, odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów,

4)zapewnienia odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,

5)prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nadających się do odzysku w sposób i w zakresie wynikającym z uchwalonego przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,

6)oznakowania w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego wykorzystywanego do świadczenia usług,

7)zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczeń usług,

8)przekazywania wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych za pokwitowaniem oraz powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną, miejsca odzysku, unieszkodliwienia.

2. Przedsiębiorca w zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności zobowiązany jest do:

1)zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności, który wyraził wolę jej zawarcia,

2)prowadzenia wykazu zawartych umów oraz sporządzanie i przekazywanie informacji w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, o których mowa w art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38,

3)prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn.zm.),

4)prowadzenia dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do odzysku, zawierającej:

a) datę i miejsce odbioru odpadów,

b) rodzaje odebranych odpadów i ich ilość,

c) miejsce odzysku odpadów lub nazwa i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu odpady zostały przekazane,

5)przekazywania Burmistrzowi Gminy Nowy Wiśnicz w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni, informacji dotyczących:

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub/i ilości i rodzaju nieczystości ciekłych, odebranych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz,

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowaniu odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

3. Przedsiębiorca w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska zobowiązany jest do:

1)obowiązkowego poddania, po zakończeniu każdego dnia roboczego, myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych lub transportu nieczystości ciekłych

2)wyposażenia pojazdów, służących do odbioru odpadów komunalnych z typowych pojemników do ich gromadzenia, w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

3)posiadania aktualnych badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów,

4)zapewnia pracownikom, zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych - z terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »