| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr XLIV/269/10 Rady Gminy Tymbark

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo Gminy Tymbark


Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej "ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tymbark, uchwalonym Uchwałą Nr X/92/99 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 1999 roku. - Rada Gminy Tymbark uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/172/2005 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 marca 2005 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego Nr 322, poz.2418 z dnia 14.06.2005r. z późn. zmianami) w zakresie zmiany ustaleń zawartych w części tekstowej - zwaną dalej "planem". 2. Plan został opracowany w oparciu o uchwały Rady Gminy Tymbark Nr: XXI/135/08 z dnia 23 lipca 2008r., XXXVI/210/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. i XXXVIII/220/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: - przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi.
§ 3. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu, o którym mowa w § 1 ust.1 wprowadza się zmiany określone poniżej. 1.ustaleniach zawartych w § 21dotyczących strefy osuwiskowej Nr 11, tabela 6 L.p.3, w ust. 2 punkt 2 dodaje się literę c i d o następującym brzmieniu: "c) Dla terenów położonych w strefie osuwiskowej Nr 11 i równocześnie wyznaczonych na rysunku planu pod zabudowę i oznaczonych symbolami: C 5 UM-ZW, C6 UM-ZW, C 146 MNU-ZW C 12 UM/ZW, C 129 MNU-S, C 148 MNU-ZW obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się jedynie remont i przebudowę istniejących obiektów z dopuszczeniem realizacji wyłącznie garaży na 1 samochód osobowy, pod warunkiem uprzedniego opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalających możliwość i sposób posadowienia obiektów zgodnie z przepisami odrębnymi. d) Dla pozostałych terenów (nie wymienionych w lit. c) przeznaczonych w planie pod zabudowę i położonych w strefie osuwiskowej Nr 11, utrzymuje się istniejącą zabudowę dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę oraz realizacje nowych obiektów wyłącznie pod warunkiem wykonania w zależności od kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, niezbędnych dokumentacji technicznych (opracowań geotechnicznych, geologiczno-inżynierskich), ustalających warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi". 2. W ustaleniach zawartych w § 23 ust.7 punkt 1 litera b dotyczących "użytkowania dopuszczalnego" dla terenów RM, dodaje się zdanie: "- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna". 3. W ustaleniach zawartych w § 27, ust.4 punkt 1 dotyczących rozwiązań strefy zieleni urządzonej dodaje się literę "e" o brzmieniu: " Ustalenia zawarte w punkcie 1 litera b i c, nie dotyczą terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem "C78 ZP"; tereny te przeznacza się wyłącznie pod zieleń urządzoną z dopuszczeniem realizacji sieci infrastruktury technicznej".
§ 4. Pozostałe ustalenia uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian.
§ 5. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie Rady Gminy Tymbark o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, o którym mowa w art. 20 ust.1 "ustawy".
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tymbark.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tymbark.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Kałużny
Załącznik nr 1
do uchwały Nr Nr XLIV/269/10
Rady Gminy Tymbark
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał nr 1 do uchwały Nr XLIV26910
Załącznik nr 2
do uchwały Nr Nr XLIV/269/10
Rady Gminy Tymbark
z dnia 10 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

zał.Nr 2 do uchwały N r XLIV26910

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »