| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach

z dnia 10 października 2011r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2011 Nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Miejska w Wadowicach
uchwala co następuje

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 4.080.072,41 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.672.053,30 zł;

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 408.019,11 zł;

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 46.431,86 zł - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany wydatków z ust. 2 obejmują:

I) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.409.668,00 zł - z czego:

1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.726,548,00 zł , z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.191.718,00 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 534.830,00 zł;

2) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 316.880,00 zł;

II) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.363.236,14 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 1.363.236,14 zł.

§ 2.

Przyjmuje się:

1) plan przychodów i rozchodów budżetu po zmianach z § 1 ust. 1 i 2 - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.247.348,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 7.247.348,11 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.147.348,11 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 9.900.000,00 zł;

- zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 3.000.000,00 zł zgodnie z zapisem w § 10 pkt 1;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7.247.348,11 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.802.757,18 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Wadowic do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) tabela Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) tabela Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław SzczurZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2011 r.

ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU NA ROK 2011

Dział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

020

LEŚNICTWO

873,00

w tym dochody bieżące

873,00

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie /p.0750/

873,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

312 814,86

w tym dochody majątkowe

266 763,86

- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków

niewygasających /p.6680/

266 763,86

w tym dochody bieżące

46 051,00

- wpływy z różnych opłat /p.0690/

85,00

- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/

200,00

- wpływy z różnych dochodów /p.0970/

6 970,00

- wpłata z niewykorzystanych w terminie środków

niewygasających /p.2990/

38 796,00

630

TURYSTYKA

100 255,25

w tym dochody majątkowe

100 255,25

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację

zadania "Małopolski System Informacji Turystycznej"

w ramach MRPO /p.6637/

100 255,25

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

141 000,00

w tym dochody majątkowe

71 000,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego przysługującego

osobom fizycznym w prawo własności /p.0760/

71 000,00

w tym dochody bieżące

70 000,00

- dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

w związku z uchwaleniem miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego /p.0490/

50 000,00

- wpływy z różnych opłat /p.0690/

10 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0920/

10 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

30 000,00

w tym dochody majątkowe

30 000,00

- sprzedaż piwniczek cmentarnych /p.0770/

30 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

93 000,00

w tym dochody bieżące

93 000,00

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych /p.0920/

80 000,00

- wpływy z różnych dochodów /p.0970/

13 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5 000,00

w tym dochody bieżące

5 000,00

- wpływy z mandatów /p.0570/

5 000,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3 316 000,00

40 000,00

w tym dochody bieżące

3 316 000,00

40 000,00

- udziały w podatku dochodowym od osób

fizycznych /p.0010/

900 000,00

- podatki płacone na podstawie karty podatkowej /p.0350/

30 000,00

- podatek od nieruchomości /p.0310/

1 800 000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych /p.0500/

420 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat /p.0910/

60 000,00

- podatek od środków transportowych /p.0340/

65 000,00

- podatki i opłaty lokalne /p.0430/

20 000,00

- opłata skarbowa /p.0410/

20 000,00

- opłata eksploatacyjna /p.0460/

36 000,00

- dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego /p.0690/

5 000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

142 902,00

w tym dochody bieżące

142 902,00

- subwencja ogólna:

142 902,00

w tym:

*część oświatowa /p.2920/

142 902,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

38 227,30

w tym dochody bieżące

38 227,30

- dochody z najmu i dzierżawy /p.0750/

8 650,00

- opłata stała i za żywienie w szkołach i przedszkolach /p.0830/

5 000,00

- wpływy z różnych dochodów /p.0970/

24 577,30

Ogółem:

4 150 072,41

70 000,00


Uzasadnienie:

Po analizie wykonania budżetu za 8 miesięcy następuje korekta budżetu poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów z tytułu:

Dział 020
- 873,00 zł - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - kwota po stronie wydatków przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt

Dział 600
- 266.763,86 zł -niewykorzystane w terminie środki niewygasające, które wracają na realizację zadania "PT drogi Jaroszowice Zbywaczówka-Chocznia"
- 38.796,00 zł - niewykorzystane w terminie środki niewygasające, które wracają na realizację zadania "Dokumentacja chodnika przy drodze krajowej w Choczni"
- 85,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 200,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- 6.970,00 zł - wpływy z różnych dochodów

Dział 630
- 100.255,25 zł - refundacja środków na realizację zadania "Małopolski System Informacji Turystycznej", które były założone w budżecie 2009r.

Dział 700
- 71.000,00 zł - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 50.000,00 zł - dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 10,000,00 zł - wpływy z różnych opłat
- 10.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750
- 80.000,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 13.000.00 zł - wpływy z różnych dochodów

Dział 754
- 5.000,00 zł - wpływy z mandatów

Dział 756
- 900.000,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 30.000,00 zł - podatki płacone na podstawie karty podatkowej
- 1.800.000,00 zł - podatek od nieruchomości
- 420.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych
- 60.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat
- 65.000,00 zł - podatek od środków transportowych
- 36.000,00 zł - opłata eksploatacyjna
- 5.000,00 zł - dochody za zajęcie pasa ruchu drogowego

Dział 758
- 142.902,00 zł - zwiększenie subwencji oświatowej z czego:
- 63.840,00 zł na przeprowadzenie remontów bieżących, które były wykonane wcześniej ze środków budżetu,
- 79.062,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny obiektów, które to środki po stronie wydatków są rozdysponowane na poszczególne szkoły

Dział 801
- 8.650,00 zł - to dochody z najmu w szkołach przeznaczone po wydatkach w 50% na zwiększenie planu finansowego szkół: ZSP Klecza Dolna - 1.980,00 zł , ZSP Wysoka 6.670,00 zł
- 5.000,00 zł - zwiększenie wpływów z opłaty za żywienie w ZS Jaroszowice, po wydatkach kwota ta zwiększa plan finansowy szkoły
- 24.577,30 zł- odszkodowanie od ubezpieczyciela dla SP Klecza Zarąbki (3.405,22 zł) i ZSP Klecza Dolna (21.172,08 zł)

2) zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

Dział 710
- 30.000,00 zł - dochody ze sprzedaży piwniczek cmentarnych

Dział 756
- 20.000,00 zł - podatki i opłaty lokalne tj. dochody z opłaty targowej
- 20.000,00 zł - opłata skarbowa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław SzczurZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2011 r.


ZAŁĄCZNIK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2011

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

020

LEŚNICTWO

873,00

02001

Gospodarka leśna

873,00

1) wydatki bieżące w tym:

873,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

873,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

873,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

795 559,86

60011

Drogi publiczne krajowe

38 796,00

1) wydatki bieżące w tym:

38 796,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

38 796,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

38 796,00

60016

Drogi publiczne gminne

756 763,86

2) wydatki majątkowe w tym:

756 763,86

- PT drogi Jaroszowice Zbywaczówka-Chocznia

266 763,86

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego

rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną

i drogową

490 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 280 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 280 000,00

2) wydatki majątkowe w tym:

2 280 000,00

- Wydział GK

2 280 000,00

- Budowa bloku przy ul. Karmelickiej

2 280 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20 332,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10 332,00

1) wydatki bieżące w tym:

10 332,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 332,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

10 332,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10 000,00

1) wydatki bieżące w tym:

10 000,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

10 000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

200 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

200 000,00

w tym:

- ogólna

200 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 626 183,00

80101

Szkoły podstawowe

1 070 564,00

1) wydatki bieżące w tym:

1 070 564,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1 070 364,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

964 384,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

105 980,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00

80104

Przedszkola

200 594,00

1) wydatki bieżące w tym:

40 594,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 874,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 881,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

993,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 720,00

2) wydatki majątkowe w tym:

160 000,00

- Budowa sali gimnastycznej i przedszkola -

SP Nr 1 w Wadowicach

160 000,00

80110

Gimnazja

299 571,00

1) wydatki bieżące w tym:

299 571,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

299 371,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

175 929,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

123 442,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

55 454,00

1) wydatki bieżące w tym:

55 454,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

55 454,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11 223,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

44 231,00

852

POMOC SPOŁECZNA

320 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

85212

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

250 000,00

1) wydatki bieżące w tym:

250 000,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

250 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

70 000,00

1) wydatki bieżące w tym:

70 000,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

70 000,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3 484,00

85401

Świetlice szkolne

3 484,00

1) wydatki bieżące w tym:

3 484,00

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

3 484,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 301,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych

183,00

Ogółem:

2 646 431,86

2 600 000,00Uzasadnienie:

Po analizie wykonania budżetu za 8 m-cy następuje korekta budżetu poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków z tytułu:

Dział 600
Kwota 490.000,00 zł - zwiększenie środków na zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową" w związku z robotami dodatkowymi.

Dział 710
Kwota 10.000,00 zł zwiększenie środków na podziały, rozgraniczenia i wykazy zmian gruntowych.
Kwota 10.332,00 zł zwiększenie środków na zadania:
- "Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice" - 7.380,00 zł
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Jaroszowicach" - 2.952,00 zł.

Dział 801
Zwiększenie środków na finansowanie oświaty w kwocie 1.466.183,00 zł.
Kwota ta obejmuje zabezpieczenie w planie wypłacenie wyrównań wynagrodzeń dla nauczycieli za rok 2011 w kwocie 850.000,00 zł (art. 30 Karty Nauczyciela) - wypłaty nagród z okazji DEN oraz konieczności zwiększenia planów finansowych poszczególnych szkół na bieżącą działalność.
Kwota 160.000,00 zł - środki na realizację przedszkola w roku 2011.

Dział 758
Kwota 200.000,00 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej.

Dział 854
Kwota 3.484,00 zł - zwiększenie planów finansowych szkół.

2) zmniejsza sie plan wydatków z tytułu:

Dział 700
Kwota 2.280.000,00 zł - budowa bloku przy ul. Karmelickiej.

Dział 852
Kwota 250.000,00 zł - jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w roku 2011.
Kwota 70.000,00 zł - świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław SzczurZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2011 r.


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.

Treść

Kwota

1.

DOCHODY OGÓŁEM

90.628.126,55

2.

WYDATKI OGÓŁEM

97.875.474,66

3.

WYNIK - DEFICYT BUDŻETOWY

7.247.348,11

4.

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

17.147.348,11

- zaciągane kredyty
- wolne środki

12.050.105,29
5.097.242,82

5.

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM

9.900.000,00

- spłata kredytu

9.900.000,00

- pożyczka

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław SzczurZałącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/63/2011
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 10 października 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA
GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKA WODNA NA ROK 2011

DOCHODY

Rodzaj dochodów

Klasyfikacja

Kwota

Dz.

Rozdz.

Wpływy z różnych opłat

900

90019

550 000,00

WYDATKI

Rodzaj wydatków

Klasyfikacja

Kwota

Dz.

Rozdz.

1. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód

900

90001

200 000,00

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

900

90002

165 000,00

3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

900

90004

155 500,00

4. Ochrona powietrza

900

90005

20 000,00

5. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

900

90095

9 500,00Uzasadnienie:

Kwota 15.000,00 zł przesunięta z zadania realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami na ochronę powietrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Zdzisław Szczur


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »