| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Lubień

z dnia 21 października 2011r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubien na lata 2011-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 , ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2011-2017 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI)27)2011 Rady Gminy Lubień z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2011- 2017.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XII/60/2011
Rady Gminy Lubień
z dnia 21 października 2011 r.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień w latach 2011-2017

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

Program określa sposób gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z uwzględnieniem jego potrzeb remontowych i wysokości wydatków z tym związanych, polityki czynszowej, zasad zarządzania, źródeł finansowania oraz innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania tym zasobem. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

2) Mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Lubień,

3) Zarządzaniu - należy przez to rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania budynków i lokali w stanie nie pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również do inwestowania w nie,

4) Wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Lubień

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy.

1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale mieszkalne, których wykaz wraz z określeniem ich stanu technicznego zawiera załącznik do niniejszego programu.

2. Nie wyznacza się zasobu lokali socjalnych, gdyż nie ma takowych potrzeb wynikających z przepisów ustawowych. W przypadku wystąpienia konieczności dostarczenia lokali socjalnych gmina wyodrębni odpowiedni zasób mieszkań socjalnych.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych.

1. Stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych wskazuje na konieczność przeprowadzenia remontów i modernizacji w zakresie elewacji, dachów: prace dekarsko-blacharskie, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, stolarki budowlanej, prac malarskich.

2. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzanych co roku, mających na celu sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania budynków i lokali wraz z instalacjami i urządzeniami. Brak na terenie gminy lokali zamiennych pozwala jedynie na przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw w zakresie:

a) utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,

b) ochrony zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynków,

c) zapewnienie użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienie warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną, odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Niektóre roboty remontowe należące do obowiązków gminy jako właściciela, a podnoszące standard mieszkań można powierzyć najemcom w zamian za rozliczenie kosztów ulepszenia w ramach czynszu (lub przy ewentualnej sprzedaży mieszkania), przy zachowaniu zasady, że koszt rozliczonych w ten sposób robót będzie niższy niż w przypadku zlecenia ich przez właściciela oraz przy zapewnieniu nadzoru gminy podczas odbioru robót. Przewidywane w kolejnych latach wysokości szacunkowych wydatków na ten cel przedstawia poniższa tabela .

Lp.

Rok

Przewidywana kwota na remonty i naprawy

1.

2011

2 000,00 zł

2.

2012

11 000,00zł

3.

2013

10 000,00zł

4.

2014

9 000,00zł

5.

2015

10 000,00zł

6

2016

11 000,00zł

7.

2017

10 000,00zł

3. Ostateczne kwoty wydatków przeznaczonych na wykonanie remontów i modernizacji określone zostaną w uchwałach budżetowych na poszczególne lata.

4. Prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy wykonywane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy

Rozdział 4.
Sprzedaż lokali mieszkalnych.

1. Dotychczasowa polityka w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych. Z uwagi na niewielkie zasoby lokali mieszkalnych oraz interes gminy w zakresie zabezpieczenia zmieniających się potrzeb mieszkaniowych mieszkańców - sprzedaż lokali mieszkalnych nie była dotychczas realizowana.

2. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych:

1) Nie wyklucza się sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego gminy w przypadku:

a) uzasadnionym interesie lokatora,

b) uzasadnionym interesie gminy.

2) W razie ewentualnego planowania sprzedaży lokali mieszkalnych w kolejnych latach należy brać pod uwagę:

a) wielkość zasobu, który może być objęty,

b) zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów umożliwiające wypowiedzenie umów najmu lokatorom oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) działania zmierzające do poprawy wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej.

1. Stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy w formie Zarządzenia - jako stawkę bazową.

2. Ustala się czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:

1) brak instalacji centralnego ogrzewania - 10%,

2) brak instalacji wodno-kanalizacyjnej - 10%.

3. Ustala się czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: termomodernizacja budynku + 10%.

4. Podwyższanie stawki czynszu może następować nie częściej niż co 12 miesięcy, wypowiadając jego dotychczasową wysokość najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

5. Wójt może na wniosek najemcy obniżyć czynsz najmu na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku poniesienia przez najemcę szkody wskutek klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych, jeżeli dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 351 zł miesięcznie.

6. Czynsz najmu oraz opłaty eksploatacyjne naliczane przez wynajmującego płatne są z góry do 20-go dnia każdego miesiąca.

Rozdział 6.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubień oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem

1. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym:

1) Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy Lubień.

2) Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:

a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,

b) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się obok nich urządzeń komunalnych i zieleni,

c) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszów i innych opłat związanych z najmem lokali,

d) remonty, konserwacje i modernizacje lokali i budynków.

2. Planowane zmiany w zakresie zarządzania zasobem mieszkaniowym:

Aby nie podrażać kosztów zarządzania oraz wyeliminować uciążliwość dla najemców, nie planuje się zmian w sposobie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Lubień.

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są: 1. Opłaty czynszowe za lokale mieszkalne. 2. Budżet gminy.

Rozdział 8.
Planowane koszty utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego w latach 2011-2017

1. Wysokość wydatków na kolejne lata obowiązywania programu określona będzie w corocznych projektach budżetu, przy uwzględnieniu koniecznych kosztów eksploatacji kosztów remontów i modernizacji lokali i budynków, a także wydatków inwestycyjnych.

2. Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej oprócz wpływów czynszowych z lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być dotacje i wpływy z ewentualnej sprzedaży lokali oraz pożyczki na prace remontowe, termoizolacyjne, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki unijne i inne

Rozdział 9.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

1. Za celowe uznaje się stworzenie możliwości spłaty zaległych zobowiązań z tytułu czynszów poprzez wykonywanie przez zadłużonych najemców prac remontowych, takich jak: malowanie klatek schodowych, korytarzy, naprawa elewacji do wysokości 2 m, naprawa ciągów komunikacyjnych.

2. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz ochronę praw lokatorów, należy przyjąć następujące zasady:

a) Preferowanie zmian na lokal mniejszy z zasobu w przypadku osób posiadających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych lub innych opłat niezależnych od lokatora, nadto by gospodarstwa domowe zajmowały lokale odpowiadające wielkości rodziny,

b) Dokonanie podziału lokali mieszkalnych o dużych powierzchniach użytkowych na mniejsze

c) Weryfikacja umów najmu i wypowiadanie ich najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe poza zasobem gminy w oparciu o Art. 11 ust. 3 ustawy,

d) Zmiany sposobu użytkowania na mieszkalne np. adaptacja strychów i wolnych przestrzeni w budynkach


Załącznik do Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
w latach 2011- 2017

WYKAZ LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY LUBIEŃ

Lp.

Ilość lokali i adres

Metraż
w m2

Stan techniczny budynku - stopień zużycia w %
wyposażenie lokalu mieszkalnego

Uwagi

1.

Budynek Lubień 514
(Domu Nauczyciela )
a) lokal mieszkalny
b)lokal mieszkalny


54,00
50,72

budynek po częściowej termomodernizacji
stopień zużycia - 60%
a) inst. c. o. gaz, wod.- kan.
b) inst. c. o. gaz, wod.- kan.


---

2.

B udynek Lubień 516 (Agronomówka)
a) lokal mieszkalny
b) lokal mieszkalny
c) lokal mieszkalny


53,74
56,03
71,50

budynek po termomodernizacji
stopień zużycia - 43%
a) inst. c.o. wod. - kan .
b) inst. c. o. , wod. - kan. gaz.
c) inst. c.o. wod.- kan. gaz---

3.

Budynek Lubień 515 (Lecznica Zwierząt )
a) lokal mieszkalny
b) lokal mieszkalny52,13
64,57

budynek po termomodernizacji
stopień zużycia - 43%
a) inst. wod. -kan., c. o., gaz
b) inst. wod.- kan., c. o., gaz


---

4.

Budynek Szkoły Podstawowej w Krzeczowie
a) lokal mieszkalny55,12

budynek po termomodernizacji
stopień zużycia - 52,5%
a) inst. wod.- kan., c. o. , gaz


---

5.

Budynek -Lubień 475
( Ośrodek Zdrowia w Lubniu)
a)lokal mieszkalny Nr 1
b)lokal mieszkalny Nr 2
c) lokal mieszkalny Nr 385,01
63,86
51,07

budynek po termomodernizacji
stopień zużycia - 51%
a) inst. gazowa, c. o. wod.-kan.
b) inst. gazowa, c. o. wod.-kan.
c) inst. gazowa, c. o. wod.-kan---

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »