| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza : "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych" dla osób fizycznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wzór formularza: "Deklaracja na podatek od nieruchomości" na dany rok podatkowy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVII/289/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 10.12.2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 1 stycznia 2012 roku.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25.11.2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 32-040 Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 15

INFORMACJA o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Nazwisko i imię:...........................................................................................

adres zamieszkania:......................................................................................

PESEL..........................................................................................................

NIP (dotyczy podatnika będącego przedsiębiorcą) .......................................................

Rodzaj własności (właściwe podkreślić):

? właściciel ? współwłaściciel ? posiadacz samoistny ? współposiadacz samoistny ? posiadacz zależny ? współposiadacz zależny ? użytkownik wieczysty ? współużytkownik wieczysty

Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania: miejscowość ...................................................... ulica/nr budynku ................................................................................................................................

Lp

Wyszczególnienie

Powierzchnia lub wartość

1

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntów
...............................m2

2

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

Powierzchnia gruntów
.................................m2

3

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

Powierzchnia gruntów
.................................m2

4

Budynki mieszkalne lub ich części:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa
................................m2
.................................m2

5

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem dzialalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej:
a). pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:
- o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- o wysokości powyżej 2,20 m
b). inne niż mieszkalne:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
c). sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa
..................................m2 ...............................m2

..................................m2 ..................................m2

..................................m2 ..................................m2

8

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa

.................................m2
.................................m2

9

Budynki lub ich części, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa
.................................m2
.................................m2

10

Pozostałe budynki lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
A. garaże murowane:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
B. stodoły i szopy:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
C. budynki letniskowe:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m
D. pozostałe budynki:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa

.................................m2
.................................m2

.................................m2
.................................m2

.................................m2
.................................m2

.................................m2
.................................m2

11

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wartość określona na podst. art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7
..................................zł

-

-

-

-

-

-

Nieruchomości zwolnione z podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie

Podstawa prawna zwolnienia

Powierzchnia gruntów podlegająca zwolnieniu
..............................................................................

Powierzchnia użytkowa budynków podlegająca zwolnieniu
............................................................................

Wartość budowli podlegająca zwolnieniu
...........................................................................

Cel złożenia formularza (właściwe podkreślić): informacja składana po raz pierwszy; zmiana złożonej informacji / data zmiany ...........................................................................

Uzasadnienie zmiany:

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, i że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części zawiadomię tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

.......................................... ..............................................

data podpis

Objaśnienia do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określenia oznaczają: Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi ich wartość, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia w roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Grunty pozostałe - grunty, które w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków są oznaczone jako tereny mieszkaniowe (B) oraz inne nie oznaczone w tej ewidencji jako użytki rolne, które nie podlegają zwolnieniu z mocy ustaw. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Art. 7.ust. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1). budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a). zarządzca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub b). są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub c). tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. 1a). grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 2). budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 2a). grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską; 3). budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego; 4). budynki gospodarcze lub ich części: a). służące działalności leśnej lub rybackiej, b). położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c). zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 5). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 6). grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 7). grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 8). grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody; 9). budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 10). grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 11). grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a). osiągneli wiek emerytalny, b). są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c). są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d). są osobami całkowice niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 12). budynki położone na terenie rodzinnych ogrodków działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 13). budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 12 ustwy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim; 14). nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Art. 7 ust.2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1). uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2). publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 3). placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 4). prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej; 5). jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 5a). przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; 6). Polski Związek Działkowców z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/103/2011 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 25.11.2011r.

............................................................................... (pieczęć nagłówkowa podatnika)

NIP.............................REGON...............................

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne 32-040 Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 15

Deklaracja na podatek od nieruchomości na 20...........

Rodzaj własności (właściwe podkreślić):

? właściciel ? współwłaściciel ? posiadacz samoistny ? współposiadacz samoistny
? posiadacz zależny ? współposiadacz zależny ? użytkownik wieczysty ? współużytkownik wieczysty

Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania: miejscowość ......................................................

ulica/nr budynku ................................................................................................................................

L.p.

Wyszczególnienie

Powierzchnia lub wartość

Stawka podatku

Kwota podatku

1

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

Powierz. gruntów
.....................m2

2

Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

Powierz. gruntów
.....................m2

3

Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

Powierz. gruntów

.....................m2

4

Budynki mieszkalne lub ich części:
a). pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
b). pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierz.użytkowa
.......................m2 .......................m2

5

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej:
a). pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:
- o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- o wysokości powyżej 2,20 m

Powierzchnia użytkowa


.......................m2 .......................m2

b). inne niż mieszkalne:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

c). sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych i alkoholu:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

6

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierz.użytkowa


.......................m2
.......................m2

7

Budynki lub ich części, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

Powierz.użytkowa.......................m2
.......................m2

8

Pozostałe budynki lub ich części , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

Powierzchnia użytkowa

A. garaże murowane:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

B. stodoły i szopy:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

C. budynki letniskowe:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

D. pozostałe budynki:
- pomieszczenia o wysokości od 1,40 m do 2,20 m
- pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m

.......................m2
.......................m2

9

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wartość określona na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych)

...........................zł

RAZEM

Grunty, budynki i budowle zwolnione z podatku od nieruchomości

Wyszczególnienie

Podstawa prawna zwolnienia

Powierzchnia gruntów podlegająca zwolnieniu
..............................................................................

Powierzchnia użytkowa budynków podlegająca zwolnieniu
............................................................................

Wartość budowli podlegająca zwolnieniu
...........................................................................

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Pouczenie: Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r.Nr 110 poz, 968 z późn. zm.)

........................nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prawidłowe obliczenie podatku

.......................kierownik jednostki

......................podpis księgowego

Objaśnienia do deklaracji na podatek od nieruchomości

Użyte w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określenia oznaczają:

Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 mpowierzchnię tę pomija się. Budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowi ich wartość, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia w roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli budowla jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. Jeżeli od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Grunty pozostałe - grunty, które w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków są oznaczone jako tereny mieszkaniowe (B) oraz inne nie oznaczone w tej ewidencji jako użytki rolne, które nie podlegają zwolnieniu z mocy ustaw. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Art. 7.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1). budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a). zarządzca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub b). są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub c). tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. 1a). grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków - do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego - nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjątkiem zajętych na działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym; 2). budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty; 3). budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego; 4). budynki gospodarcze lub ich części: a). służące działalności leśnej lub rybackiej, b). położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c). zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej; 5). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalnosci wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży; 6). grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 7). grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych; 8). grunty położone na obszarach objętych ochrona ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody; 9). budowle wałów ochronnych grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywałach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe; 10). grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 11). grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: a). osiągneli wiek emerytalny, b). są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c). są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, d). są osobami całkowice niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji; 12). budynki położone na terenie rodzinnych ogrodków działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą; 13). budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 12 ustwy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim; 14). nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Art. 7 2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również: 1). uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 2). publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową; 3). placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 4). prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej; 5). jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą; 5a). przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych; 6). Polski Związek Działkowców z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »