| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Siepraw

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach

Na podstawie art. 40 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 1) , oraz art. 6 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 5 i art. 5c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) 2) , Rada Gminy Siepraw uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- przedszkolach (przedszkole) są to, przedszkola (przedszkole) prowadzone przez Gminę Siepraw i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siepraw,

- podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest to podstawa określona na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 3)

§ 2. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie realizując w tym czasie program wychowania przedszkolnego, obejmujący podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 3. Świadczenia i usługi realizowane odpłatnie obejmują:

1) usługi opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie dziecka podczas pobytu w przedszkolu w tym; nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad dzieckiem spożywającym posiłki, nad dzieckiem wypoczywającym, nad dzieckiem w trakcie zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;

2) fachową opiekę pedagogiczną;

3) zajęcia sportowe;

4) imprezy okolicznościowe;

5) zajęcia relaksacyjno-wyciszające;

6) zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów;

7) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.

§ 4. Za świadczenia przedszkoli w czasie wykraczającym poza wymiar określony w § 2 ustala się opłaty w następującej wysokości:

- za pierwszą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w danym dniu, w czasie, w którym nie jest realizowana bezpłatna podstawa programowa wychowania przedszkolnego - 3,00 zł,

- za każdą następną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, w danym dniu, w czasie, w którym nie jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego - 0,70 zł.

§ 5. Zwalnia się od opłaty, o której mowa w § 4, jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału integracyjnego i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w gminie Siepraw w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania w tych przedszkolach (Dz. Urz. Woj. Małp. z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr 321, poz.2658).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Żaba

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337,z 2007 r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 p. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, N r.106 poz.675. oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149 poz.887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.1705 z 2010 r. Nr 44 poz.250 i Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 poz.991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 81, Nr 149, poz. 887 i Nr 205 poz.1206.

3) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone jak przypis 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »