reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/203/10 Rady Gminy Borki

z dnia 29 stycznia 2010r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Borki oraz osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. 256, poz. 2572 r. z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Szkoły publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Borki, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Borki.
2. Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Borki, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Borki.
3. Podstawą obliczenia dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli są planowane wydatki bieżące zapisane w uchwale budżetowej wg stanu na początek roku budżetowego, ponoszone odpowiednio w szkołach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 może być przeznaczona jedynie na prowadzenie szkoły i przedszkola.
§ 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub przedszkole, przedstawiony Wójtowi Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem ustępu 4.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać :
1) dokumenty wymagane prawem, stwierdzające charakter szkoły publicznej,
2) określenie liczby uczniów uczęszczających do szkoły i przedszkola,
3) oświadczenie organu prowadzącego, że szkoła lub przedszkole nie pobiera opłat,
4) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
5) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Udzielenie dotacji powinno być poprzedzone sprawdzeniem danych określonych w ust. 2.
§ 4. 1. Wysokość dotacji określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.
2. Dotacje będą przekazywane do dnia 25-go każdego miesiąca, po przedłożeniu do 10-go dnia każdego miesiąca przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub przedszkole, informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły lub przedszkola w danym miesiącu. W miesiącach lipcu i sierpniu podstawą przekazania dotacji będzie informacja o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły i przedszkola w miesiącu czerwcu.
§ 5. Osoba prawna i fizyczna prowadząca szkołę lub przedszkole przekazuje Wójtowi Gminy w ciągu 15 dni po upływie każdego kwartału - rozliczenie otrzymania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca minionego okresu sprawozdawczego, zawierające kwoty wykorzystanej dotacji i liczbę uczniów uczęszczających do szkoły lub przedszkola w okresie sprawozdawczym
§ 6. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole w tym przede wszystkim liczba uczniów,
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.
3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Borki. Osoby takie mają prawo wstępu do szkół oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, kontrolujący może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
5. Osoba prowadząca szkołę lub przedszkole na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/129/08 Rady Gminy Borki z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Borki oraz osoby fizyczne (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 24, poz. 741).
§ 8. Uchyla się uchwałę Nr XXXII/199/09 Rady Gminy Borki z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Borki oraz osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama