REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1534

Uchwała nr XXX/194/2010 Rady Gminy Urszulin

z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Urszulin oraz jej jednostek organizacyjnych, które mają charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przemawia za tym ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika jak również z urzędu.

3. Porozumienie o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności w porozumieniu oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności pieniężnej. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty przez dłużnika porozumienie wygasa.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić gdy okoliczności uwzględniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 2. Do umorzenia należności uprawniony bez względu na kwotę należności, jest:

1)Wójt Gminy Urszulin,

2)Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym dłużnika organ lub osoba, o której mowa w § 2 na udokumentowany wniosek dłużnika może jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, bez względu na kwotę należności.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres, na który zostało zawarte porozumienie.

3. W przypadku odmowy umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia porozumienia.

4. Gdy dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, lub nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 4. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacie następuje w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych na podstawie przepisów prawa cywilnego w drodze porozumienia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy Urszulin z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Przewodniczący Rady

Andrzej Stefanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA