| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/37/11 Rady Gminy Wojcieszków

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojcieszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się, że czas bezpłatnego nauczana, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wojcieszków wynosi 5 godzin dziennie, tj. 7.30 - 12.30.

§ 2. 1. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za jedną godzinę korzystania ze świadczeń udzielanych przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, od każdego dziecka w wysokości 0,07 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.

2. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym 5 godzinny czas bezpłatnego nauczania, wychowania obejmują:

1)zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu,

2)przygotowanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku,

3)nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz placu zabaw,

4)zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych,

5)zajęcia terapeutyczne, w tym terapię pedagogiczną i zajęcia logopedyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,

6)gry i zabawy do wieku i możliwości dziecka,

7)zajęcia relaksacyjno-wyciszające.

§ 3. Szczegółowy zakres realizowanych przez Przedszkole świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/148/09 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Wojcieszkowie(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 27, poz. 595)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojcieszków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Barszcz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »