Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr 1 Starosty Radzyńskiego

z dnia 17 marca 2011r.

z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego" za 2010 rok

Tekst pierwotny

Uchwałą Nr 10/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim powołał na 3-letni okres kadencji tj. lata 2008-2010 "Komisję Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Radzyńskiego. W 2010 roku w składzie osobowym komisji wystąpiły następujące zmiany: Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim w związku ze zmianami organizacyjnymi w policji do pracy w komisji oddelegował dwóch przedstawicieli tj. Ireneusza Bogusza i Krzysztofa Bogusza, uchwałą nr 36/10 Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia składu komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla powiatu radzyńskiego przyjął do składu komisji w/w osoby. W związku ze zmianą Starosty Radzyńskiego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim uchwałą nr 96/10 z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia składu komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla powiatu radzyńskiego wprowadził zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji - powołano Lucjana Kotwicę Starostę Radzyńskiego.

Komisja w 2010 roku funkcjonowała w następującym składzie:

PRZEWODNICZĄCY

1. Lucjan Kotwica - Starosta Radzyński (do dnia 21.06.2010 r. Jerzy Kułak)

CZŁONKOWIE

2. Mirosław Walicki - przedstawiciel Rady Powiatu

3. Mirosław Bartoś - przedstawiciel Rady Powiatu.

4. Ireneusz Bogusz - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji

5. Krzysztof Bogusz - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji

6. Marian Protaś - przedstawiciel Starosty Radzyńskiego (Kierownik PCZK)

7. Adam Kowalczyk - przedstawiciel Starosty Radzyńskiego (Kierownik PCPR)

8. Anna Ilczuk - przedstawiciel Starosty Radzyńskiego ( Dyrektor PUP)

CZŁONKOWIE Z GŁOSEM DORADCZYM

9. Dariusz Gomółka - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

ZAPRASZANI

10. Janusz Syczyński - Prokurator Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Praca Komisji w głównej mierze opierała się na realizacji zadań zawartych w "Planie pracy komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego powiatu radzyńskiego w 2010 r." oraz "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego".

Komisja podczas swoich obrad na posiedzeniu w dniu 22 marca 2010 r. zajmowała się następującymi zagadnieniami:

- przedstawiono sprawozdanie starosty z działalności Komisji za 2009 rok oraz zmiany w składzie osobowym Komisji,

- przedstawiono ocenę zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w powiecie radzyńskim za 2009 rok - powyższą tematykę przedstawili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji,

- dokonano oceny realizacji zadań zawartych w "Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego",

- przedstawiono ocenę sytuacji epidemiologicznej w powiecie radzyńskim za 2009 r. w tym: zapobieganie i likwidację zagrożeń epidemiologicznych - tematykę przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Natomiast na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2010 r. Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:

- przedstawiono ocenę sytuacji związanej z używaniem "dopalaczy" na terenie powiatu radzyńskiego - tematykę przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

- przygotowaniem do okresu zimowego 2010/2011 - ustalono zasady współpracy służb drogowych z samorządami i służbami ratowniczymi,

- opiniowano projekt budżetu powiatu radzyńskiego na 2011 rok, w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- przedstawiono propozycje do projektu planu pracy Komisji na 2011 rok,

- przedstawiono bieżące informacje związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Poszczególni członkowie Komisji na bieżąco współpracowali z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz jednostkami powiatu zajmującymi się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w realizacji założonych zadań.

Ponadto Komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami:

1. Zastosowano stały monitoring zagrożeń - informacje pozyskiwano od instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem na terenie powiatu.

2. Aktualizowano katalog zagrożeń lokalnych i ponadlokalnych powiatu radzyńskiego - informacje przekazano zainteresowanym jednostkom, oraz Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

3. Analizowano zagrożenia z używaniem "dopalaczy" - analizę prowadzono wspólnie z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Komendą Powiatową Policji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego - wnioski wynikłe z oceny zagrożenia przekazywano do realizacji przez odpowiednie służby.

Starosta Radzyński


Lucjan Kotwica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe