Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/134/2011 Rady Miasta Świdnik

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z późn. zm.), z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 962), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu Rady Miasta Świdnik - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 616,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 836,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 968,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.320,00zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 386,00 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 386,00 zł

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 15 miejsc - 474,00 zł

b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do mniejszej niż 30 miejsc - 804,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.298,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012r., traci moc uchwała Nr XLIII/252/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowychobowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009r. Nr 139, poz. 2954)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do podatków należnych począwszy od 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta Świdnik


Janusz Królik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/2011
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/2011
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/134/2011
Rady Miasta Świdnik
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe