reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Zakrzówek uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niepubliczne przedszkole, otrzymuje z budżetu Gminy Zakrzówek dotację ustalaną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie Gminy Zakrzówek wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2);

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji wynosi 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zakrzówek.

2. Jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Zakrzówek koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina macierzysta (której mieszkańcem jest uczeń).

§ 2. 1. Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu Gminy Zakrzówek dotację, ustaloną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Zakrzówek, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zakrzówek.

2. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Zakrzówek koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2e ustawy o systemie oświaty ponosi gmina macierzysta (której mieszkańcem jest uczeń).

§ 3. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 i § 2 udziela się pod warunkiem, że w terminie nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, lub zamierzająca prowadzić niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedłoży do Urzędu Gminy Zakrzówek informację o planowanej liczbie uczniów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do 10 dnia każdego miesiąca podmiot dotowany będzie przedkładał do Urzędu Gminy Zakrzówek informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

4. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

5. Dotację rozlicza się do końca roku budżetowego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3. Organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zwraca niewykorzystaną część dotacji na konto Gminy Zakrzówek w terminie do 30 stycznia roku następnego.

6. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 5 podlega przekazaniu do Urzędu Gminy Zakrzówek w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

§ 4. 1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Zakrzówek, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawionych danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie Wójta Gminy określające: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę jednostki kontrolowanej, czasookres przeprowadzanej kontroli.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora jednostki wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej trwania na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.

4. W ramach dokumentacji okazywanej przez jednostkę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

5. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

6. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

7. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie 14 dni zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wicerzewodniczący Rady Gminy


Jan Lemiecha

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/73/2011
Rady Gminy Zakrzówek
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama