reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kraśnickiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011r


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Kraśniku - działająca pod przewodnictwem Starosty Kraśnickiego na podstawie art. 38 a, b, c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w 2011 r. odbyły się dwa posiedzenia. W 2011 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Kraśniku wchodzą: 1. Tadeusz Wojtak - Starosta - Przewodniczący; 2. Zbigniew Gawdzik - Radny delegowany przez Radę Powiatu; 3. Wiesław Kołczewski - Radny delegowany przez Radę Powiatu; 4. Anna Marcinkowska - Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Kraśnicki; 5. Andrzej Tybulczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku; 6. Franciszek Kwiecień - Wójt Gminy Trzydnik Duży; 7. Wojciech Czapla - Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku; 8. Mirosław Stanisławek - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku.
W okresie sprawozdawczym Komisja realizowała swoje zadania wg następujących punktów:
1) W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kraśniku (przy udziale członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku) został zaktualizowany "Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kraśnickim" w zakresie "Harmonogramu realizacji zadań wykonywanych na terenie powiatu kraśnickiego w ramach współpracy z rządowym programem....... "Razem bezpieczniej"......" oraz uzupełniony w zakresie "Charakterystyki zagrożeń i ich oceny" o "Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kraśnickiego za lata 2009-2010";
2) Na posiedzeniu Komisji, które odbyło w dniu 26 maja 2011 r. przedstawiona została realizacja przez poszczególne jednostki zadań wynikających z "Harmonogramu realizacji zadań wykonywanych na terenie powiatu kraśnickiego w ramach współpracy z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - "Razem bezpieczniej"..." Ponadto na posiedzeniu majowym Komisji Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kraśniku przedstawił propozycje zmian (korekt) w "Harmonogramie realizacji zadań wykonywanych na terenie powiatu kraśnickiego w ramach współpracy z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"" w ramach "Programu zapobiegania przestępczości ...", a obecni na spotkaniu członkowie Komisji i inne zaproszone osoby odnieśli się do tych propozycji. Ostatecznie na spotkaniu (po wniesieniu dodatkowych korekt) ustalono ostateczną wersję zaktualizowanego "Harmonogramu ...", która została przyjęta przez Starostę Kraśnickiego;
3) Na posiedzeniu Komisji, które odbyło się 3 listopada 2011 r. - zostały przedstawione przez poszczególnych członków Komisji i inne zaproszone osoby - informacje dotyczące stanu realizacji priorytetowych zadań "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie kraśnickim";
I. Zadania ogólne
1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie zaktualizowano mapę potencjalnych i zaistniałych zagrożeń; 2. W ramach aktualizacji "mapy potencjalnych i zaistniałych zagrożeń" w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku przeprowadzono ankietę wśród uczniów nt. bezpieczeństwa w szkole; 3. Opracowano plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa - w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej; 4. Prowadzono monitoring miejsc niebezpiecznych oraz wejść do szkół, np. w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku; 5. W szkołach ponadgimnazjalnych współpracowano z Policją w zakresie realizacji zadań powyższego "Harmonogramu ..." 6. W Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku w ramach podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o Policji na bieżąco opracowywano analizy (obejmujące okresy miesięczne) na potrzeby dyslokacji służb patrolowych na terenie powiatu kraśnickiego - przy uwzględnieniu zaistniałych przestępstw, wykroczeń - w rozbiciu na czas w jakim zostały popełnione. Dane te są konieczne celem planowania przyszłych służb patrolowych w celu kierowania patroli w miejsca zagrożone. 7. Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz za pośrednictwem mediów Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku na bieżąco informowała o potencjalnych i zaistniałych zagrożeniach na terenie powiatu kraśnickiego oraz o aktualnych wydarzeniach.
II. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania
1) Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku realizowała zadania w zakresie następujących podobszarów:
a) Bezpieczny Parking W 2011 roku odnotowano 11 kradzieży pojazdów, natomiast w 2010 było ich 10. Poza tym w ramach tego obszaru w 2011 roku policjanci przeprowadzili szereg spotkań ze społeczeństwem w trakcie, których omawiali sposoby zapobiegania kradzieżom oraz kradzieżom z włamaniem samochodów i do samochodów. Wskazywali oni na niedociągnięcia w zakresie prawidłowego zabezpieczenia mienia przed kradzieżami. Powyższe informacje zamieszczane były na stronie internetowej oraz w mediach. Policjanci występowali również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o poprawę zabezpieczeń obiektów, montaż sygnalizacji alarmowej. W ramach edukacji nieletnich w zakresie bezpieczeństwa policjanci KPP w Kraśniku w 2011 roku przeprowadzili 111 spotkań z młodzieżą. W trakcie takich spotkań przekazywali informacje z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, odpowiedzialności nieletnich za naruszenie norm prawnych.
b) Bezpieczny Dom W ramach tego obszaru w 2011 roku policjanci realizując zadania z zakresu prewencji informowali społeczeństwo o konieczności zabezpieczania swoich domów i mieszkań przed kradzieżami. W 2011 roku odnotowano 112 kradzieży z włamaniem, co w porównaniu z poprzednim rokiem daje nieznaczny spadek. Ponadto w 2011 roku oznakowano 112 przedmiotów, były to głównie rowery. Przedmioty te na bieżąco wprowadzane są do systemu " Grawer 2".
c) Bezpieczna Ulica Na podstawie przeprowadzonej analizy w rejony zagrożone kierowane są wzmocnione patrole policyjne. W 2011 roku policjanci przeprowadzili 15 spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji "Czy psy muszą gryźć", "Uwaga pies". Ponadto podczas odwiedzin posesyjnych policjanci sprawdzali czy stosowane są wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt celem zmniejszenia liczby pogryzień przez psy oraz wyeliminowanie innych zdarzeń z ich udziałem. Zwracano również uwagę na oznaczenie numerami posesji stosowano postępowanie mandatowe za wykroczenie aż art. 64 Kodeksu Wykroczeń wobec osób, które takich oznaczeń nie posiadały. W roku 2011 w ramach organizowanych imprez masowych nie odnotowano aktów wandalizmu oraz innych przypadków łamania prawa w związku z odbywającymi się imprezami masowymi na terenie powiatu kraśnickiego.
d) Alkoholizm i narkomania Policjanci w 2011 roku przeprowadzili 721 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zwracali uwagę na przestrzeganie warunków określonych w zezwoleniach. Ponadto podejmowali działania w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach tych czynności ujawnionych zostało 1107 wykroczeń z cytowanej ustawy, z czego w 998 przypadkach policjanci nałożyli mandaty karne na osoby spożywające alkohol w miejscach niedozwolonych. Ponadto ujawniono 83 nieletnich pod wpływem alkoholu.
2) Placówki oświatowe realizowały następujące przedsięwzięcia z obszaru "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania":
a) w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej:
- kontrole wewnętrzne obiektów i terenów szkolnych pod względem BHP,
- kontrola techniczna parkingu przez pracowników obsługi szkoły,
- kontrole zewnętrzne (przegląd gaśnic, przewodów kominowych, kotłów gazowych, instalacji gazowej, hydraulicznej, stanu sanitarnego obiektów szkolnych),
- modernizacja parkingu i drogi dojazdowej przed wjazdem do szkoły - finansowana przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
- oznakowanie terenu szkoły i zainstalowanie zapór uniemożliwiających wstęp obcym,
- informowanie uczniów o zagrożeniach czyhających podczas wakacji letnich i ferii zimowych zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty w Lublinie,
- zwiększenie dozoru parkingu drogi dojazdowej do szkoły przez Policję (na prośbę szkoły),
- przeprowadzenie pogadanki z młodzieżą na temat utrzymania czystości w miejscach parkingowych oraz przeprowadzenie kontroli w tym zakresie, dającej pozytywy efekt;
b) w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku przeprowadzono prelekcje przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej we wszystkich klasach pierwszych, a były one poświęcone zasadom bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich;
c) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku:
- odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej,
- uwzględniono tematykę bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i przysposobienia obronnego,
- systematycznie kontrolowano frekwencję uczniów opuszczających zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i konsekwentnie podejmowano działania wynikające ze Statutu Szkoły;
d) w Zespole Szkół w Urzędowie:
- prowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących różnego typu zagrożeń (media, używki, niewłaściwe towarzystwo, itp.);
- przeprowadzenie pogadanek z młodzieżą szkolną na lekcjach wychowawczych, prowadzonych przez przedstawicieli Policji i wychowawców klas na temat bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, a także odpowiedzialności karnej nieletnich;
- zorganizowanie warsztatów szkolnych dla młodzieży "Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń";
- aktualizacja dokumentów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w statucie szkoły i dokumentach wewnętrznych (np. Procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych);
- akcentowanie spraw związanych z bezpieczeństwem własnym i innych osób - odbywające się na lekcjach przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych,
- prezentacje plakatów i gazetek,
- przeprowadzanie ankiet diagnozujących.
3) Ponadto w ramach obszaru "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania" w placówkach oświatowych realizowane były n/w zadania z podobszaru "alkoholizm i narkomania":
a) w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku:
- wychowawcy, wykorzystując kasety wideo z filmami edukacyjnymi omawiali na godzinach wychowawczych przyczyny i szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków;
- w klasach pierwszych i drugich odbyły się zajęcia prowadzone przez psychologów na temat "Uzależnienia - przyczyny i konsekwencje";
- młodzież brała udział w IV Powiatowym Rajdzie Rowerowym pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem" w ramach Światowego Dnia bez Tytoniu oraz ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ograniczającej zdrowotne następstwa palenia tytoniu;
- uczniowie Gimnazjum brali udział w konkursie plastycznym "Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia";
- w Gimnazjum p. Aldona Kicia z Ośrodka Terapii Uzależnień przeprowadziła zajęcia nt. "Dopalacze i inne używki. Zapobieganie";
- 30 listopada 2011 r. w hali sportowej ZS Nr 3 odbył się koncert profilaktyczny "Ballada o Marku" w wykonaniu krakowskiego artysty J. Barana pokazujący tragedie i nieszczęście człowieka uwikłanego w sidła alkoholu. Spektakl obejrzała społeczność szkolna;
- uczniowie Technikum i ZSZ wzięli udział w programie - koncercie profilaktycznym "Broń się nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja (alkohol, narkotyki, dopalacze)". Pan P. Lubertowicz mówił o skutkach nałogów na bazie doświadczeń z okresu dzieciństwa, dorastania i pracy twórczej na scenie (30.XI.2011 r.);
- samorząd Uczniowski redagował gazetki ścienne o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej i antynarkotykowej;
- pedagodzy szkolni udzielali uczniom i rodzicom porad w zakresie zapobiegania uzależnieniom i wskazywali ośrodki zajmujące się tym problemem;
- szkoła proponowała uczniom zajęcia alternatywne, wyrabiając właściwe nawyki spędzania czasu wolnego np. wyjścia do kina, wycieczki krajoznawcze, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe;
b) w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku zrealizowano następujące zadania:
- zajęcia edukacyjne o tematyce bezpiecznego spędzania czasu wolnego, bezpiecznego poruszania się po drogach i poboczach oraz bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji - w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, techniki, funkcjonowania w środowisku, zajęć zintegrowanych;
- pogadanka dla rodziców oraz uczniów o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym oraz zagrożeniach wynikających z pracy w gospodarstwie rolnym;
- objęcie patrolem terenu wokół szkoły przez Straż Miejską i Policję;
- ochrona budynku szkoły przez firmę "Zawisza";
- próbny alarm przeciwpożarowy na terenie ZSS;
- realizacja tematyki z zakresu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii w ramach godzin wychowawczych;
- udział uczniów w konkursach plastycznych w ramach profilaktyki palenia tytoniu;
- udział uczniów w konferencji w PSSE w Kraśniku ,,Szkodliwość spożywania napojów energetyzujących, chipsów, napojów gazowanych oraz zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy";
- udział uczniów w koncercie rockowym Piotra Lubertowicza, w ramach profilaktyki narkomanii i alkoholizmu pt. ,,Broń się, nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja";
- organizacja spotkania z przedstawicielem KPP w Kraśniku nt. profilaktyki alkoholizmu i narkomanii oraz stosowania dopalaczy;
c) w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej:
- realizowano programy w formie zajęć edukacyjno - profilaktycznych poza szkołą: m.in. na temat: "Rzuć palenie razem z nami", "Poznajmy swoje emocje", "Uzależnienie od multimediów", "Tytoń i alkohol, a mój przyszły zawód", "Dziękuję, nie biorę - nie piję";
- zorganizowany został w szkole ,,Dzień profilaktyki szkolnej" z udziałem m.in. pracownika Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku;
- zorganizowano przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych występów, spektakli i programów profilaktycznych prezentowanych przez aktorów scen polskich;
- zorganizowane zostały konkursy plastyczne pod hasłami: "Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia";
- przygotowane zostały i odbyły się marsze profilaktyczne pod hasłem "Zachowaj trzeźwy umysł";
- zorganizowano wywiadówki profilaktyczne - przedstawiono m.in. spektakl "Chcę aby moje życie było trzeźwym snem";
d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie monitorowano realizację programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki alkoholizmu oraz wykluczeń społecznych - ściśle współpracując tym zakresie z Poradnią Uzależnień w Kraśniku;
e) w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku:
- omawiano szkodliwość spożywania alkoholu na godzinach do dyspozycji wychowawcy, na lekcjach biologii, chemii i przysposobienia obronnego;
- redagowano gazetki tematyczne dotyczące profilaktyki uzależnień;
- uczniowie wzięli udział w spektaklu edukacyjno-profilaktycznym - "Broń się, nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja (alkohol, narkotyki, dopalacze)";
- przeprowadzono pogadanki pod hasłem. "Dopalaczom-Stop", "Narkotykom-Stop".
f) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku:
- pogłębiana była wiedza uczniów o uzależnieniach poprzez warsztaty szkoleniowe na temat "Szkodliwość zażywania dopalaczy";
- uczniowie szkoły wzięli udział w konkursach wiedzy i olimpiadach tematycznych (m.in. Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu), na których pogłębiano wiedzę o uzależnieniach oraz zakresie zdrowego stylu życia;
- zorganizowano ogólnoszkolne akcje informacyjno-edukacyjne i profilaktyczne: "Dzień bez papierosa", "Światowy Dzień Walki z AIDS";
- w klasach I-III odbyły się warsztaty (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne) na temat "Obalanie mitów o narkotykach i dopalaczach", a przeprowadzone zostały przez terapeutę z Ośrodka Terapii Uzależnień oraz Fundację ZOFIA;
- odbyła się Rada Szkoleniowa dla nauczycieli "Podstawowe informacje o narkotykach i dopalaczach";
- na godzinach wychowawczych w klasach I-III wykorzystano materiały "Dlaczego stop narkotykom";
g) w Zespole Szkół w Urzędowie:
- omawiano tematykę dotyczącą uzależnień na lekcjach wychowawczych;
- prowadzono zajęcia z psychologiem szkolnym odnoszące się do skutków spożywania alkoholu (np. syndromu DDA - Dorosłe Dziecko Alkoholika);
- zorganizowano warsztaty (zajęcia edukacyjno-profilaktyczne) na tematy: "Obalanie mitów o narkotykach i dopalaczach", "Stop nałogom";
- odbyto szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z używek;
- zorganizowano spotkania dla uczniów i rodziców z przedstawicielami Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśniku dotyczących profilaktyki uzależnień.
h) w Zespole Szkół Nr 1 w Zakrzówku:
- przeprowadzono lekcje wychowawcze w każdej klasie na temat choroby alkoholowej, jak też na temat narkotyków i dopalaczy;
- realizowane były programy profilaktyczne dotyczące alkoholizmu i narkomanii;
4) Pracownicy Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku w ramach realizacji zadań z obszaru "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania" - podobszar "alkoholizm i narkomania":
- zrealizowali 28 spotkań z rodzicami uczniów szkół, na których poruszany był "Problem uzależnień od mediów i substancji uzależniających, w tym dopalaczy";
- prowadzili profilaktyczne zajęcia grupowe z dziećmi i młodzieżą dot. m.in.: tematu "Profilaktyka uzależnienia - "dopalacze"', zdrowego stylu życia, przeciwdziałania stresowi, asertywności, umiejętnego rozwiązywania problemów oraz zachowań agresywnych wśród uczniów i sposobów radzenia sobie ze złością - ogółem zajęciami objęto ok. 2532 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
5) Ponadto w podobszarze "alkoholizm i narkomania" przy współudziale Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kraśniku zorganizowane zostały:
- X Powiatowa Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu, która obejmowała m.in. następujące tematy: "Dopalacze - zagrożenie dla zdrowia i życia", "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami", "Uzależnienia od multimediów";
- IV Powiatowy Rajdu Rowerowy pod hasłem "Uciekaj przed nałogiem" - w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ograniczającej zdrowotne następstwa palenia tytoniu w Polsce;
- VIII edycja konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem ,,Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia;"
- koncert pod hasłem "Broń się, nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja" (alkohol, narkotyki dopalacze).
6) Państwowa Inspekcja Sanitarna w Kraśniku realizując zadania z obszaru "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania", wykonała następujące przedsięwzięcia:
- skontrolowano 6 ustępów publicznych (w ramach 17 kontroli), co spowodowało zamknięcie 2 ustępów publicznych oraz toalety ogólnodostępne (łącznie 17 kontroli);
- przed sezonem letnim i w trakcie jego trwania przeprowadzonych zostało 9 kontroli obiektów zlokalizowanych przy trasach przelotowych - parkingi przydrożne, stacje paliw, podczas których nie stwierdzono uchybień;
- w okresie letnim sprawowano nadzór sanitarny nad miejscem wykorzystywanym do kąpieli (gdzie woda nadawała się przez cały sezon do kąpieli), a także basenami kąpielowymi w Kraśniku;
- prowadzona była współpraca z organami samorządowymi, Strażą Miejską w przypadkach interwencji mieszkańców w zakresie czystości i porządku na nieruchomościach, w altankach śmietnikowych, nieprawidłowego postępowania ze ściekami;
- kontrolowano ogólnodostępne place zabaw dla dzieci, na których znajdują się piaskownice. Sprawdzany był wówczas stan sanitarno - higieniczny tych obiektów oraz wymiana piasku w piaskownicach. Dokonano 17 kontroli placów zabaw - łącznie skontrolowano 44 piaskownice;
- w 2011 roku w ramach nadzoru bieżącego przeprowadzono 567 kontroli sanitarnych, wydano łącznie 17 decyzji, nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł;
- w 2011 roku wydanych zostało 3 opinie sanitarne na organizację imprez masowych pod względem zabezpieczenia sanitarnego, skontrolowano zabezpieczenie 3 imprez masowych;
- w kontekście przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 prowadzony był wzmożony nadzór nad obiektami świadczącymi usługi hotelarskie oraz obiektami sportowymi. Przeprowadzono 38 kontroli w 12 tego typu obiektach
- podjęto szczepienia przeciw wściekliźnie u ludzi w poradni chorób zakaźnych oraz zabezpieczono punkty szczepień w szczepionkę przeciw wściekliźnie;
- realizowane były działania edukacyjne mające na celu zapobieganie meningokokom i pneumokokom oraz rozprzestrzeniania się chorób wśród młodzieży szkolnej;
- opiniowano przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397;
- na wniosek stron (inwestorów i ich pełnomocników), opiniowano dokumentacje projektowe pod względem spełnienia wymagań higieniczno-zdrowotnych. W głównej mierze była to adaptacja istniejących lokali oraz budowa i rozbudowa obiektów z przeznaczeniem pod handel, usługi (sklepy, gastronomia, myjnia samochodowa, agroturystyka, usługi medyczne, apteki);
- uczestniczono w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych m.in takich jak: stadiony i boiska sportowe, wiejskie domy kultury, przedszkola, środowiskowy dom samopomocy, ośrodek pomocy społecznej, pas nadbrzeżny przy zbiorniku retencyjnym na rzece Wyżnicy w części dotyczącej campingu (zagospodarowanie terenu);
- opiniowano obiekty spełniające wymagania higieniczno-zdrowotne oraz spełniające warunki umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych. Były to m.in.: żłobek, zakłady opieki zdrowotnej, placówka kształcenia ustawicznego.
III. Przemoc w rodzinie
1) Udział KPP w Kraśniku w realizacji zadań z obszaru "Przemoc w rodzinie": W zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie policjanci sporządzili 64 niebieskie karty wobec rodzin, w których stwierdzili zjawisko przemocy w rodzinie. W stosunku do tych rodzin dzielnicowi realizowali dalsza procedurę. Przesłane zostały informacje do Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak też Ośrodków Pomocy Społecznej. W KPP w Kraśniku zorganizowano program prewencyjny " Po drugiej stronie" dla ofiar przemocy w rodzinie, podczas którego odbyło się spotkanie z Prokuratorem Rejonowym w Kraśniku oraz z psychologiem. Ponadto w KPP w Kraśniku działa anonimowy telefon zaufania komendanta nr 825-10-50, a dodatkowo przeprowadzono szkolenia tematyczne dla policjantów pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie.
2) Udział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku (PCPR) w realizacji zadań w obszarze "Przemoc w rodzinie" przedstawia się następująco: Zadanie rozpoznawanie i usuwanie przyczyn przemocy w rodzinie realizowane było w ramach zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z ukierunkowaniem dla ofiar przemocy w rodzinie. Podmiotem realizującym to zadanie była Poradnia Rodzinna mająca swoją siedzibę w Domu Dziecka w Kraśniku. W roku 2011 poradnia objęła swoim wsparciem 379 osób z 19 rodzin (w tym zastępcze i adopcyjne). Po przeprowadzeniu wywiadów i określeniu zakresu pomocy rodzinom oczekującym wsparcia, stosowano następujące działania pomocowe: psychoedukację, poradnictwo prawne, poradnictwo w zakresie możliwości pomocy ze strony innych instytucji, terapię indywidualną, terapię małżeńską, terapię rodzinną, sesje warsztatowo-treningowe, sesje konsultacyjno-diagnostyczne. Ogółem poradnia udzieliła 1020 indywidualnych porad. Zadanie - bezpośrednia pomoc służb poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy realizowane było jako zadanie pod nazwą prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który ma swoją siedzibę w Domu Dziecka w Kraśniku, ściśle współpracował z Poradnią Rodzinną podejmując działania terapeutyczne i wspierające osoby dotknięte lub zagrożone przemocą rodzinną. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej pomocą objętych zostało 20 osób będących ofiarami przemocy rodzinie. W roku 2011 wdrażano do realizacji program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zorganizowano 9 spotkań grupowych i 6 spotkań indywidualnych, w których uczestniczyło 5 osób. Zadanie - organizowanie szkoleń tematycznych. W 2011 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku uczestniczyli w szkoleniach dotyczących przemocy w rodzinie, podejmujących następującą tematykę: - szkolenie o nazwie "Studium Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" - kurs podstawowy, w którym uczestniczy 6 pracowników PCPR w Kraśniku. Studium organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Warszawie; - szkolenie dla pracowników PCPR w Kraśniku i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatu kraśnickiego pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", które poprowadziła pani Marzena Bartosiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie; - szkolenie o nazwie "Przemoc w rodzinie", zorganizowane w Janowie Lubelskim przez PCPR w Kraśniku. W szkoleniu uczestniczyło 2 pracowników PCPR w Kraśniku, a przedstawiono na nim nowatorskie metody pracy z osobami dotkniętymi przemocą oraz stosującymi przemoc.
3) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku (PZPPP) w ramach działań z obszaru "Przemoc w rodzinie" realizował m.in. następujące przedsięwzięcia:
a) miały miejsce spotkania z rodzicami w szkołach (28 spotkań) dotyczące m. in: autorytetu we współczesnym wychowaniu, radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci, pracy dzieci z nadpobudliwością psychoruchową;
b) uczestniczył w ogólnopolskiej Akcji "Zły dotyk".
4) W Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku wykonano n/w zadania:
- w klasach drugich odbyły się zajęcia nt. "Przemoc w rodzinie, w szkole, w środowisku. Konsekwencje prawne", które prowadzili funkcjonariusze Policji;
- udzielano poradnictwa i wsparcia uczennicom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz kierowano ich do odpowiednich instytucji.
5) W Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku rozpoznawane były symptomy przemocy w rodzinie poprzez: przeprowadzenie anonimowych ankiet dotyczących sytuacji rodzinnej i problemów uczniów, obserwację zachowań uczniów oraz prowadzenie zajęć i konsultacji z psychologiem w ramach projektu "Rozwój szansą na sukces".
6) W Zespole Szkół w Urzędowie:
- wychowawcy klas monitorowali sytuację domową uczniów;
- przeprowadzono rozmowy z rodzicami przy udziale wychowawcy, dyrektora, pedagoga lub psychologa;
- diagnozowano sytuację wychowawczą w klasie przy udziale wychowawcy, pedagoga lub psychologa;
- objęto diagnozą uczniów w celu rozpoznania symptomów przemocy w rodzinie - poprzez przeprowadzenie ankiety;
- upowszechniano anonimowy telefon zaufania "Niebieska Linia" - poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
7) W Zespole Szkół Nr 1 w Zakrzówku prowadzona była obserwacja uczniów pod kątem dających się zauważyć symptomów przemocy w rodzinie.
8) W Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
- pedagog szkolny wziął udział w szkoleniu pod nazwą; ,,Od zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych do procedury odbierania dzieci w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia i życia";
- uruchomiono na terenie szkoły procedury ,,Niebieskiej karty" - dotyczące pomocy w rodzinie;
- zorganizowano spotkanie rodziców z radcą prawnym - jako reakcja na zgłoszenie przypadku przemocy w rodzinie (w ramach rozpoznawania i usuwania przyczyn przemocy w rodzinie);
IV. Bezpieczeństwo w szkole
1) Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku w ramach obszaru "Bezpieczeństwo w szkole" zrealizowała następujące zadania:
- przeprowadzonych zostało 111 spotkań z dziećmi i młodzieżą, w ramach których omawiane były zagadnienia z zakresu przemocy w szkole, zachowań aspołecznych oraz o szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania narkotyków;
- KPP w Kraśniku włączyła się w realizację programu "Profilaktyka a Ty" "PAT";
- w miesiącu wrześniu w rejon szkół skierowane zostały dodatkowe patrole policyjne.
2) W Wydziale Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kraśniku podejmowano następujące działania w zakresie poniższych zadań: w ramach zadania: "Wspieranie młodzieżowych organizacji sportowych oraz opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych i organizowanie czasu wolnego skierowanego do młodzieży zagrożonej uzależnieniem i deprawacją kulturową":
- dofinansowano działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kraśniku - organizatora zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu kraśnickiego - w wysokości 49.000 zł;
- dofinansowano imprezy sportowe zorganizowane przez uczniowskie kluby sportowe, m.in. Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka"w Kraśniku, UKS "Biało - Czarni", MKS Kraśnik, MKS "Skałka" Annopol, LUKS "Suples" Kraśnik, Uczniowski Klub Pływacki "Fala" w Kraśniku, Parafialny Klub Sportowy "Za Bramą" w Kraśniku - w wysokości 20.300 zł (21 imprez) oraz zorganizowane przez szkoły: ZS Nr 1 w Kraśniku, ZS Nr 3 w Kraśniku i ZSS w Kraśniku - w wysokości 2.900 zł;
- dofinansowano wyjazd uczniów Gimnazjum w Wólce Gościeradowskiej na zawody sportowe - w wysokości 1.000 zł;
- dofinansowano działalność uczniowskich klubów sportowych, m.in. SKB Kraśnik, LUKS "Suples" Kraśnik, UKP "Fala" w Kraśniku - w wysokości 68.200 zł;
- dofinansowano zajęcia, konkursy, turnieje w ramach oferty feryjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Kraśnicki - w wysokości 1.900 zł.
w ramach zadania "Monitorowanie realizacji programów edukacyjnych, dotyczących profilaktyki alkoholizmu i narkomanii, w tym tzw. dopalaczy oraz wykluczeń społecznych":
- zorganizowano koncert profilaktyczny "Broń się - nie trać wiary - profilaktyka nie prelekcja (alkohol, narkotyki, dopalacze)" dla uczniów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki. Podczas spotkania z młodzieżą p. Piotr Lubertowicz opowiedział o skutkach nałogów na bazie doświadczeń z dzieciństwa, dorastania i pracy twórczej na scenie. Opowieści przeplatane były rokowymi kompozycjami i dyskusją z młodzieżą. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 uczniów. Spotkanie odbyło się w dniu 30 listopada 2011r. w ZS Nr 1 w Kraśniku.
wsparcie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
- włączono się w organizację Turnieju ( powiadomienie szkół o Turnieju oraz udział w etapie powiatowym Turnieju).
3) Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej w 2011 r. w obszarze "Bezpieczeństwo w szkole" zrealizował ponadto następujące przedsięwzięcia:
- zabezpieczył ochronę czynną imprez i uroczystości szkolnych przez profesjonalną firmę (studniówka, bal gimnazjalny, andrzejki);
- zwracał się do Policji o częste kontrole rejonu szkoły;
- realizował program "Poprawy frekwencji w szkole";
- zorganizował dyżury oraz zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych;
- przeprowadził warsztaty z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy dla młodzieży klas I-ych prowadzone przez pielęgniarkę szkolną i szkolnego inspektora BHP;
- przeprowadził zajęcia edukacyjno- profilaktyczne w zakresie następujących tematów: "Jak zwalczać skutki stresu", "Różowa wstążeczka", "Trzymaj formę", "Zapobieganie wrodzonym wadom układu nerwowego u dzieci"," Żyć radością" , "Prawa i obowiązki uczniowskie", "Tolerancja, akceptacja, szacunek";
- ograniczał zachowania patologiczne wśród niektórych uczniów poprzez wzywanie rodziców do szkoły;
- organizował spotkania z przedstawicielami KRUS dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń na terenie wiejskim;
- zmodernizował monitoring budynków szkolnych przy pomocy 4 kamer;
- współorganizował dowóz młodzieży z miejscowości: Salomin, Agatówka;
- zainstalował w swojej siedzibie program komputerowego ,,Cenzor" - w celu zapobieganie przemocy internetowej;
- zorganizował alarm próbny nadzorowany przez inspektora BHP w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną, Policją i Urzędem Gminy w Gościeradowie.
4) w Zespole Szkół Nr 1 w ramach obszaru "Bezpieczeństwo w szkole" przeprowadzono próbny alarm (w październiku 2011 r.) oraz prowadzono monitoring wizyjnego wejścia i korytarzy szkoły.
5) Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku - w ramach realizacji zadań z obszaru "Bezpieczeństwo w szkole" - spowodował włączenie się młodzieży w kolejną Edycję Akcji Honorowego Krwiodawstwa.
6) w Zespole Szkół w Urzędowie w ramach obszaru "Bezpieczeństwo w szkole":
- przeprowadzono ankiety diagnozujące występowanie niekorzystnych zjawisk w szkole;
- rozpoznawano i przeanalizowano na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu wychowawczego naganne sytuacje wychowawcze zaistniałe w szkole oraz podjęto stosowne działania w celu rozwiązywania pojawiających się problemów;
- udostępniona zosytała skrzynka kontaktowa - dla anonimowego zgłaszania problemów dotyczących bezpieczeństwa, a także sytuacji problemowych;
- przeprowadzono pogadanki pedagoga szkolnego na tematy dotyczące podniesienia wrażliwości oraz wyrobienia umiejętności reagowania na przemoc w szkole;
- zorganizowano spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku na temat m.in. zachowań patologicznych oraz wynikających z nich konsekwencji;
- informowano rodziców o zachowaniu uczniów (na spotkaniach indywidualnych, klasowych).
7) w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku w ramach obszaru "Bezpieczeństwo w szkole" zrealizowano następujące zagadnienia:
- apoznano rodziców i uczniów z procedurami postępowania w sytuacjach różnych zagrożeń;
- zagospodarowano czas wolny uczniów poprzez: udział w imprezach szkolnych i środowiskowych, wycieczkach w ramach Szkolnego Programu Turystyki oraz udział w Zielonej Szkole;
- zaktualizowano Szkolny Program Profilaktyki na lata 2009- 2012;
- pełniono dyżury nauczycielskie na terenie szkoły;
- zorganizowano spotkania z przedstawicielem KPP nt. zachowań niepożądanych oraz ich konsekwencji społeczno-prawnych pod hasłem ,,Stop agresji i przemocy w szkole";
- aktywnie współpracowano z przedstawicielem KPP pod kątem zgłaszania przejawów demoralizacji i zachowań agresywnych uczniów wobec nauczycieli oraz rówieśników;
- realizowano program ,,Moje dziecko idzie do szkoły";
- zatrudniono stażystów do pomocy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły w celu poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów.
8) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olbięcinie w 2011 r.:
- współpracowano z Policją i firmą ochroniarską - w ramach zwiększenia skuteczności ochrony szkoły;
- organizowane były i są nadal bezpieczne dojazdy młodzieży do domu (busy szkolne);
- na bieżąco uaktualniane były schematy dróg ewakuacyjnych i przeprowadzane próbne alarmy.
9) PCPR w Kraśniku w obszarze "Bezpieczeństwo w szkole" w 2011 roku realizowało przedsięwzięcia terapeutyczne, lecznicze i opiekuńcze - poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną w formie działania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. prowadzenia placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. PCPR w Kraśniku w oparciu o uregulowania zawarte w ustawie o pomocy społecznej, nadzorowało realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Zadanie realizował wyłoniony w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Kraśniku: Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej przy Parafii św. Józefa w Kraśniku, który prowadzi Świetlicę Opiekuńczo - Wychowawczą zlokalizowaną w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, w Szkole Podstawowej w Stróży i w Zakrzówku oraz Centrum Wolontariatu prowadzące świetlicę "Słońce na dłoni" w Kraśniku, ul. Klasztorna 3. Na realizację zadania organizacje te otrzymały dotację w wysokości 178.180,00 złotych. Dzięki funkcjonowaniu świetlic stała grupa przeszło stu osób (dzieci i młodzieży) z rodzin zagrożonych niewydolnością opiekuńczą i wychowawczą, patologiami społecznymi oraz ubogich, miała zapewnioną niezbędną pomoc w postaci wyżywienia, wsparcia w wypełnianiu obowiązków szkolnych, doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych, racjonalnie zagospodarowany czas wolny.
10) Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kraśniku wspólnie z placówkami oświatowymi (szkołami) i innymi instytucjami oraz samodzielnie -podejmował w 2011 r. m.in. następujące działania w zakresie bezpieczeństwa w szkole:
a) przeprowadził zajęcia grupowe bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzicami, których tematem były:
- "Zachowania agresywne wśród uczniów i sposoby radzenia sobie ze złością";
- Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu tolerancji, rozpoznawania uczuć itp.;
- "Program interwencyjny - sytuacje kryzysowe";
- Warsztaty ukierunkowane na budowę dobrego klimatu i przyjaźni w klasie;
- "Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową",
- "Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci ?",
- Warsztaty z zakresu asertywności;
b) pracownicy PZPPP w Kraśniku rozpatrywali w 2011 roku 18 spraw interwencyjnych w odniesieniu do dzieci i młodzieży;
c) PZPPP w Kraśniku zorganizował szkoleniową Radę Pedagogiczną nt. "Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży - czy na pewno moda?";
d) pracownicy PZPPP w Kraśniku brali udział wspólnie z Policją - w realizacji Programu "Bezpieczna Kobieta".
V. Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej
Państwowa Inspekcja Sanitarna w Kraśniku realizując zadania z obszaru "Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej wykonała następujące przedsięwzięcia:
a) skontrolowano środki transportu drogowego, służące do przewozów krajowych, międzynarodowych oraz komunikacji miejskiej - łącznie 16 autokarów - nie stwierdzono zaniedbań natury sanitarno-porządkowej;
b) kontroli poddano dworce PKS, PKP i przystanki kolejowe. Przeprowadzono 19 kontroli - w tej grupie obiektów najgorszym pod względem sanitarno-technicznym był przystanek kolejowy w Rzeczycy Ziemiańskiej (budynek poczekalni dla podróżnych był zdewastowany);
c) W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami EURO 2012 dokonano kontroli przystanków komunikacji publicznej na terenie miast i we wszystkich gminach - przeprowadzono 19 kontroli, skontrolowano łącznie 233 wiaty przystankowe. Do 8 gmin wystosowano pisma z zaleceniami poprawy stanu sanitarno-technicznego wiat przystankowych i zapewnienia w nich koszy na śmieci oraz utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno-porządkowym. Do końca 2011 r. zalecenia pokontrolne zostały wykonane w 3 gminach, pozostałe mają zostać zrealizowane w 2012 r.
VI. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
1) W ramach realizacji wymienionego przedsięwzięcia policjanci ruchu drogowego przeprowadzili 67 spotkań, w których łącznie uczestniczyło1823 osoby. Tematyka tych spotkań ukierunkowana była na podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ruchu drogowego i przestrzegania tych przepisów przez dzieci i młodzież. W 2011 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kraśniku cyklicznie prowadzili działania mające na celu ujawnianie kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość oraz ujawniali i rejestrowali wykroczenia popełniane przez kierowców przy wykorzystaniu fotoradaru i videorejestratora zamontowanego na nieoznakowanym pojeździe. W miesiącu kwietniu zorganizowany został Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny oraz Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Policjanci przeprowadzili 16 egzaminów na kartę motorowerową. Ponadto skontrolowano 217 autobusów, w tym 31 przewożących dzieci do szkoły oraz 79 - na zgłoszenie rodziców bądź organizatorów. Szeroko propagowana była również akcja promująca trzeźwość za kierownicą oraz konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu.
2) Przedstawiciele Straży Miejskiej w Kraśniku prowadzili również szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3) Dodatkowo, np. w zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku oraz Zespole nr 2 w Kraśniku była realizowana tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym - na zajęciach w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.
4) Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych w Kraśniku w szczególny sposób rodzice zapoznawani byli z art. 43 Prawo o ruchu drogowym - bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.
5) Dodatkowo współpracowano z Policją w zakresie monitorowania bezpieczeństwa na drodze w okolicy budynków szkół, np. przy Zespole Szkół w Urzędowie.
6) Zarządcy dróg, władze samorządowe oraz Policja sukcesywnie dokonywali analizy i korekt rozwiązań komunikacyjnych, w wyniku których dokonano remontów dróg oraz oznaczono miejsca szczególnie niebezpieczne.
VII. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej
Firmy ochrony osób i mienia propagowały nowoczesne metody zabezpieczenia obiektów i alarmowania oraz dokonują przeszkolenia personelu poszczególnych jednostek gospodarczych.
VIII. Ochrona dziedzictwa narodowego
1) W 2011 r. na terenie powiatu kraśnickiego realizowane były wspólne kontrole obiektów zabytkowych - kościołów wraz ze zgromadzonymi ruchomymi sakralnymi dobrami kultury - przez: przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policję, PSP, Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
2) W trakcie powyższych kontroli upowszechniano nowoczesne techniczne środki zabezpieczeń (min. monitoring) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży czy dewastacji.
Starosta Kraśnicki

Tadeusz Wojtak
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama