Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962)- Rada Gminy Sławatycze uchwala, co następuje:
§ 1. od środków transportowych wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 800 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr l do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ¬ 1.494 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.280 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) Mniejszej niż 30 miejsc - 1.494 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.889zł.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/65/2011
Rady Gminy Sławatycze
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe