Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Kamionka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz. U 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przyznania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się, osoba lub rodzina ubiegająca się o tę formę pomocy, zobowiązana jest przedstawić następujące dokumenty:

1) dokładnie opracowany plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,

2) oświadczenie, że nie korzysta i nie korzystała z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie z innego źródła,

3) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku.

§ 2. 1. Zasiłek może być przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez osobę zainteresowaną propozycje działania rokują, że pomoc będzie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i doprowadzi do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

2. W sytuacji, gdy nie jest to sprzeczne z planem usamodzielnienia, zasiłek może być wypłacony w ratach, po przedstawieniu przez świadczeniobiorcę rozliczenia z wydatkowania wcześniej otrzymanych rat zasiłku.

§ 3. 1. Wysokość zasiłku nie może być wyższa niż 10- krotność kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w dniu złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o przyznanie takiej pomocy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zasiłek na pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania ustala się, po złożeniu przez osobę ubiegającą się o przyznanie tej formy pomocy zobowiązania do jego odbycia.

3. Rozliczenia należności, o których mowa w ust. 2, dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce.

§ 4. 1. Zasiłek podlega zwrotowi w całości, jeśli dochód na osobę w rodzinie, w okresie spłaty tego zasiłku, przekracza kwotę kryterium dochodowego.

2. W uzasadnionych przypadkach, nawet, jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1, na wniosek świadczeniobiorcy lub innej osoby zobowiązanej do zwrotu pobranego zasiłku albo na wniosek pracownika socjalnego, można odstąpić od żądania zwrotu części zasiłku, w szczególności ze względu na:

1) długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność i związane z tym koszty leczenia lub rehabilitacji,

2) klęskę żywiołową,

3. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie, w okresie spłaty zasiłku, nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1 i jednocześnie występuje, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, na wniosek świadczeniobiorcy lub innej osoby zobowiązanej do zwrotu zasiłku albo na wniosek pracownika socjalnego, można odstąpić od żądania zwrotu części zasiłku.

4. Świadczeniobiorca lub inna osoba zobowiązana do zwrotu zasiłku ma obowiązek udokumentować okoliczności mogące stanowić podstawę do odstąpienia od żądania zwrotu zasiłku.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających odpowiednie kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek okresowy i zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu w całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być przyznana na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na cele wymienione w art. 39 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. 1. Zwrot udzielonej pomocy może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny ośrodka na podstawie wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodowa i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie zwrotne.

§ 7. Traci moc uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 21 listopada 2011r w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodnicząca Rady Gminy mgr Teresa Daniewska- Zając

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe