| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Wilkołaz

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) , art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493 z późn. zm.), Rada Gminy Wilkołaz uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wilkołazie zwany dalej Zespołem realizuje zadania własne gminy określone ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Terenem działania Zespołu jest gmina Wilkołaz.

3. Siedzibą Zespołu jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie .

§ 2. 1. Wójt Gminy występuje do podmiotów wymienionych art. 9a ust. 3,4,5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z wnioskiem o zgłoszenie przedstawiciela do pracy w Zespole.

2. Wójt Gminy w drodze zarządzenia powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli zgłoszonych przez podmioty wymienione w art. 9a ust.3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 3. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Wójt Gminy odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji:

1) na jego pisemny umotywowany wniosek,

2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,

3) na skutek utraty statusu przedstawiciela ,

4) na skutek naruszenia zasady zaufania , poufności i danych uzyskanych przy realizacji zadań ,

5) nierealizowania zadań Zespołu w tym 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Zespołu w ciągu roku kalendarzowego .

§ 4. 1. Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu gminy Wilkołaz , będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie .

2. Obsługę administracyjno - biurową Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

§ 5. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zespół dokonuje wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu spośród członków Zespołu.

3. Zespół może dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu,

2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów dotyczących wniosków i uchwał podejmowanych przez Zespół,

3) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

4) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu osób innych, nie będących członkami Zespołu,

5) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych działań niezbędnych do realizacji zadań Zespołu,

6) pełnienie nadzoru nad realizacją zadań Zespołu,

5. W czasie nieobecności Przewodniczącego kompetencje jego przejmuje Wiceprzewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego.

6. Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona informuje członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące.

2. Przewodniczący Zespołu lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu z własnej inicjatywy i jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy Wilkołaz i lub na wniosek co najmniej połowy składu Zespołu .

3. Informację o posiedzeniach Zespołu umieszcza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilkołaz i Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkołazie z co najmniej jedno tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą również osoby doznające przemocy w rodzinie, które dobrowolnie zgłosiły się do Zespołu w celu uzyskania pomocy.

5. Ustalenia Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów

6. Zespół rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jego członków.

7. W zależności od potrzeb Zespół tworzy grupy robocze celem rozwiązywania problemów związanych z przemocą w indywidualnych przypadkach.

§ 7. 1. Członkowie Zespołu mają obowiązek uczestniczenia w jego posiedzeniach.

2. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Stefanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »