Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/52/11 Rady Gminy Stary Zamość

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2d i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Zamość uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Stary Zamość dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2.

Osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym gminy Skierbieszów, w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Skierbieszów.

§ 3.

1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Wójta Gminy, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego przekazuje Wójtowi Gminy Stary Zamość w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o liczbie uczniów w miesiącu poprzednim oraz aktualną liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja. Do rozliczenia dołącza sporządzony rocznikami imienny wykaz uczniów będących mieszkańcami gminy Stary Zamość oraz wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem adresu zamieszkania, nazwy gminy. Zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu i wykazach uczniów określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy - kwiecień, maj i czerwiec danego roku.

3. W przypadku braku przerwy wakacyjnej ust. 2 nie ma zastosowania.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

5. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację, o której mowa w ust.1. Nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnej raty, natomiast niedopłata zwiększy dotację na miesiąc, w którym przekazywana jest dotacja. 6. O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Wójt Gminy Stary Zamość informuje organ prowadzący punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.

§ 5.

Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:

1) zaprzestania prowadzenia działalności przez punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego

2) wykreślenia punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego z ewidencji z przyczyn określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

§ 6.

1. Wójtowi Gminy Stary Zamość przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrola prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadań, w sytuacji zakończenia działalności placówki, a w szczególności w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot wynikających z rozliczenia dotacji oraz w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Stary Zamość .

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Stary Zamość.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzania kontroli.

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

a) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania.

b) posiadane przez placówkę opinie lub orzeczenia o niepełnosprawności,

c) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego,

d) dowody wniesienia opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego.

6. Kontrolujący może żądać od prowadzącego punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

7. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolującego i prowadzącego przedszkole niepubliczne lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 7.

1. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.

2. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego zobowiązany jest udzielić Wójtowi Gminy Stary Zamość informacji niezbędnych do starań o zwrot kosztów dotacji od gmin, których mieszkańcem jest uczeń przedszkola nie będący mieszkańcem gminy Stary Zamość.

§ 8.

1. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego otrzymujący dotacje z budżetu gminy Stary Zamość sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji, faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w poszczególnych miesiącach, rodzaju i wysokości wydatków bieżących poniesionych w danym roku budżetowym.

2. Faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu podmiot prowadzący punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, ustala jako liczbę uczniów, za których uiszczona została stała opłata za pobyt dziecka w tym miesiącu i które figurowały w ewidencji oraz zapisane były w dzienniku zajęć,

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego przedkłada w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

4. Osoba prowadząca punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 9.

1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

3. W przypadku gdy termin wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1, jest krótszy niż rok budżetowy, podlegają one zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Zamość.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość


Henryk Raczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/52/11
Rady Gminy Stary Zamość
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Zamość na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/52/11
Rady Gminy Stary Zamość
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek o przekazanie dotacji na miesiąc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe